Machineryline » Polovne industrijske opreme » Polovne mašine za obradu metala » MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala

MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala

PDF
MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala
MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala slika 2
MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala slika 3
MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala slika 4
MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala slika 5
MARPOSS M110 druga mašina za obradu metala slika 6
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
1/6
PDF
8.958 €
42.100 PLN
≈ 1.051.000 RSD
Kontaktirajte prodavca
Tip druga mašina za obradu metala
Neto težina 3500 kg
Lokacija Poljska Jelenia Góra
Datum objavljivanja više od 1 meseca
Machineryline ID BK30432
Opis
Ukupne dimenzije 4.4 m × 3.85 m × 2.6 m
Kabina
Klima uređaj
Kontrola klime
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
MARPOSS M110 measuring machine for crankshafts was manufactured in 2002 by MARPOSS S.p.A. in Italy. The machine is designed for measuring SDI 4-cylinder engine shafts. It is equipped with a SIEMENS S7-300 PLC controller, a channel for rejected parts with a capacity of 10 pieces and a shuttle conveyor which takes rejected parts from pallets and deposits them in the rejecting channel.
The MARPOSS M110 measuring machine carries out the following checks on engine crankshafts:

measurement of diameters in three sections of main journals
measuring in 1 cross-section of a flange
measuring the stem diameter in 3 sections
measuring the concentricity of the main journals
measuring the concentricity of the 28th diameter stalk
measuring the concentricity of the shank diameter 29
flange concentricity measurement
measuring the concentricity of major journals
measuring the cylindricity of major journals

Workpiece measurement cycle on the M110 machine
Measurements are obtained using a dynamic method. One prestop locks the pallet with the workpiece under the measuring station and then the elevator raises the motor shaft for the measurement. Two guides, which act on the first crankpin on the flywheel side, always pointing downwards (in and out), correct its angular orientation, guaranteeing the alignment of the drag holes-pin.
The loose blade and the motorised blade close simultaneously lifting the workpiece from the “V” of the lifter. The pins placed on the motorised blade enter the corresponding holes on the workpiece in order to properly pull it through during rotation. The measuring station’s geared motor transfers the measuring cells to the workpiece, which is set in rotation.
After a half-rotation of the workpiece, which is necessary for the mechanical adjustment of the apparatus, measurements are taken. Another rotation returns the workpiece with the same orientation as when it was loaded. The measuring cells rise again; when they are released from the workpiece, the blade and counter blade open in turn. The workpiece again falls onto the “V” of the elevator, which transfers it back onto the pallet below.
If the workpiece is good, it continues along the line. If, on the other hand, the shaft is classified as defective, the mandrel is positioned back on the pallet but is stopped by a prestop 1300 mm after the measuring axis.
At this point, the shuttle picks up the motor shaft by means of a pneumatic cylinder (mandrel and flange), lifts it off the pallet and is transported by means of a geared motor to the “V” reference of the reject channel. The geared motor of the reject channel then actuates the “V”, which picks up the motor shaft and transports it to the 1st station of the fixed “V” of the reject channel until it is filled.
Technical data of the MARPOSS M110 crankshaft measuring machine

PLC controller: SIEMENS S7-300
electronic measuring instrument: Marposs E9066
number of measuring bits: 44
total number of measurements: 38
workpiece cycle time: 22 seconds
cleaning and calibration cycle time: 42 seconds
time of unloading defective workpieces: 29 seconds
drive type: electromechanical and pneumatic
channel capacity for rejected workpieces: 10 pcs.
air conditioner: RITTAL SK3203-100
working pressure: 0.45 MPa
safety pressure: 0.40 MPa
supply voltage: 24 Vdc
average air consumption: 6 Nm3/h
supply voltage: 380Vac three-phase
frequency: 50 Hz
maximum power consumption: 5 KVA
nominal current: 7.5 A
MARPOSS M110 machine dimensions (L x W x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
machine weight: 3500 kg
Prikaži ceo komentar
Měřící stroj pro klikové hřídele MARPOSS M110 byl vyroben v roce 2002 společností MARPOSS S.p.A. v Itálii. Stroj je určen k měření hřídelí čtyřválcových motorů SDI. Je vybaven řídicí jednotkou PLC SIEMENS S7-300 , kanálem pro vyřazené díly s kapacitou 10 kusů a kyvadlovým dopravníkem, který odebírá vyřazené díly z palet a ukládá je do vyřazovacího kanálu.
Měřící stroj MARPOSS M110 provádí následující kontroly klikových hřídelí motorů:

měření průměrů ve třech sekcích hlavních čepů
měření v 1 průřezu příruby
měření průměru dříku ve 3 řezech
měření soustřednosti hlavních čepů
měření soustřednosti 28. průměru dříku
měření soustřednosti průměru dříku 29
měření soustřednosti příruby
měření soustřednosti hlavních čepů
měření válcovitosti hlavních čepů

Cyklus měření obrobku na stroji M110
Měření se provádí dynamickou metodou. Jedním prestopem se paleta s obrobkem uzamkne pod měřicí stanicí a poté se výtahem zvedne hřídel motoru pro měření. Dvě vodítka, která působí na první klikový čep na straně setrvačníku, směřující vždy dolů (dovnitř a ven), korigují jeho úhlovou orientaci, čímž zaručují vyrovnání vlečných otvorů-čepů.
Volná lopatka a motorizovaná lopatka se zavírají současně a zvedají obrobek z „V“ zvedáku. Kolíky umístěné na motorizovaném noži vstupují do odpovídajících otvorů na obrobku, aby jej při otáčení řádně protáhly. Převodový motor měřicí stanice přenáší měřicí buňky na obrobek, který je nastaven do rotace.
Po poloviční rotaci obrobku, která je nezbytná pro mechanické nastavení přístroje, se provede měření. Dalším otočením se obrobek vrátí do stejné orientace, v jaké byl vložen. Měřicí buňky se opět zvednou; po jejich uvolnění z obrobku se střídavě otevírají lopatka a protilehlá lopatka. Obrobek opět spadne na „V“ výtahu, který jej přenese zpět na paletu pod ním.
Pokud je obrobek v pořádku, pokračuje dále po lince. Pokud je naopak hřídel klasifikován jako vadný, trn se umístí zpět na paletu, ale je zastaven předstopem 1300 mm za měřicí osou.
V tomto okamžiku kyvadlová doprava zvedne hřídel motoru pomocí pneumatického válce (trn a příruba), zvedne jej z palety a pomocí převodového motoru je dopraven do „V“ reference vyřazovacího kanálu. Převodový motor vyřazovacího kanálu pak pohání „V“, které zvedne hřídel motoru a dopraví ji do 1. stanice pevného „V“ vyřazovacího kanálu, dokud není naplněna.
Technická data měřicího stroje pro klikové hřídele MARPOSS M110

Řídicí jednotka PLC: SIEMENS S7-300
elektronický měřicí přístroj: Marposs E9066
počet měřicích bitů: 44
celkový počet měření: 38
doba cyklu obrobku: 22 sekund
doba čisticího a kalibračního cyklu: 22 min: 42 sekund
doba vykládání vadných obrobků: 29 sekund
typ pohonu: elektromechanický a pneumatický
kapacita kanálu pro vyřazené obrobky: 10 ks: kapacita pro obrobky: 10 ks
klimatizační jednotka: RITTAL SK3203-100
pracovní tlak: 0,45 MPa
bezpečnostní tlak: 0,40 MPa
napájecí napětí: 24 Vdc
průměrná spotřeba vzduchu: 6 Nm3/h
napájecí napětí: 380 Vac třífázové
frekvence: 50 Hz
maximální spotřeba energie: 5 KVA
jmenovitý proud: 7,5 A
Rozměry stroje MARPOSS M110 (d x š x v): 4400 x 3850 x 2600 mm.
hmotnost stroje: 3500 kg
Die MARPOSS M110 Messmaschine für Kurbelwellen wurde im Jahr 2002 von MARPOSS S.p.A. in Italien hergestellt. Die Maschine ist für die Messung von SDI 4-Zylinder-Motorwellen ausgelegt. Sie ist mit einer SIEMENS S7-300 PLC-Steuerung, einem Kanal für ausgeschiedene Teile mit einer Kapazität von 10 Stück und einem Pendelförderer ausgestattet, der die ausgeschiedenen Teile von den Paletten nimmt und sie im Ausscheidungskanal ablegt.
Die MARPOSS M110 Messmaschine führt die folgenden Prüfungen an Motorkurbelwellen durch:

Messung des Durchmessers in drei Abschnitten der Hauptzapfen
Messung in 1 Querschnitt eines Flansches
Messung des Schaftdurchmessers in 3 Abschnitten
Messung der Konzentrizität der Hauptlagerzapfen
Messung der Konzentrizität des 28.
Messung des Rundlaufs des Schaftdurchmessers 29
Messung der Konzentrizität des Flansches
Messung des Rundlaufs der Hauptlagerzapfen
Messung der Zylindrizität der Hauptlagerzapfen

Messzyklus des Werkstücks auf der Maschine M110
Die Messungen werden mit einer dynamischen Methode durchgeführt. Ein Vorspann arretiert die Palette mit dem Werkstück unter der Messstation, dann hebt der Aufzug die Motorwelle für die Messung an. Zwei Führungen, die auf den ersten Kurbelzapfen auf der Schwungradseite einwirken und immer nach unten (nach innen und nach außen) zeigen, korrigieren seine Winkelausrichtung und garantieren die Ausrichtung des Schlepplochzapfens.
Die lose Klinge und die motorisierte Klinge schließen sich gleichzeitig und heben das Werkstück aus dem „V“ der Hebevorrichtung. Die Stifte des motorisierten Messers greifen in die entsprechenden Löcher des Werkstücks ein, um es während der Drehung richtig durchzuziehen. Der Getriebemotor der Messstation überträgt die Messzellen auf das Werkstück, das in Rotation versetzt wird.
Nach einer halben Umdrehung des Werkstücks, die für die mechanische Justierung des Geräts erforderlich ist, werden die Messungen durchgeführt. Bei einer weiteren Drehung wird das Werkstück wieder in die gleiche Lage gebracht, in der es geladen wurde. Die Messzellen heben sich wieder; wenn sie vom Werkstück losgelassen werden, öffnen sich abwechselnd die Klinge und die Gegenklinge. Das Werkstück fällt erneut auf das „V“ des Elevators, der es auf die darunter liegende Palette zurückbringt.
Wenn das Werkstück in Ordnung ist, wird es auf der Linie weiterbefördert. Wird die Welle hingegen als fehlerhaft eingestuft, wird der Dorn wieder auf der Palette positioniert, aber durch einen Vorstopp 1300 mm nach der Messachse angehalten.
An diesem Punkt nimmt das Shuttle die Motorwelle mittels eines Pneumatikzylinders auf (Dorn und Flansch), hebt sie von der Palette und wird mittels eines Getriebemotors zur „V“-Referenz des Ausschusskanals transportiert. Der Getriebemotor des Rejectkanals betätigt dann das „V“, das die Motorwelle aufnimmt und zur 1. Station des feststehenden „V“ des Rejectkanals transportiert, bis dieser gefüllt ist.
Technische Daten der Messmaschine für Kurbelwellen MARPOSS M110

PLC-Steuerung: SIEMENS S7-300
Elektronisches Messgerät: Marposs E9066
Anzahl der Messbits: 44
Gesamtzahl der Messungen: 38
Zykluszeit für das Werkstück: 22 Sekunden
Zykluszeit für Reinigung und Kalibrierung: 42 Sekunden
Zeit für das Entladen defekter Werkstücke: 29 Sekunden
Antriebsart: elektromechanisch und pneumatisch
Kanalkapazität für ausgeschiedene Werkstücke: 10 Stk.
Klimagerät: RITTAL SK3203-100
Arbeitsdruck: 0,45 MPa
Sicherheitsdruck: 0,40 MPa
Versorgungsspannung: 24 Vdc
durchschnittlicher Luftverbrauch: 6 Nm3/h
Versorgungsspannung: 380Vac dreiphasig
Frequenz: 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme: 5 KVA
Nennstrom: 7,5 A
MARPOSS M110 Maschinenabmessungen (L x B x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
Gewicht der Maschine: 3500 kg
La máquina de medida para cigüeñales MARPOSS M110 fue fabricada en 2002 por MARPOSS S.p.A. en Italia. La máquina está diseñada para medir ejes de motores SDI de 4 cilindros. Está equipada con un controlador PLC SIEMENS S7-300 , un canal para piezas rechazadas con capacidad para 10 piezas y un transportador de lanzadera que toma las piezas rechazadas de los palets y las deposita en el canal de rechazo.
La máquina de medida MARPOSS M110 realiza las siguientes comprobaciones en los cigüeñales de los motores

medición de los diámetros en tres secciones de los muñones principales
medición en 1 sección de una brida
medición del diámetro del vástago en 3 secciones
medición de la concentricidad de los muñones principales
medición de la concentricidad del 28º diámetro del vástago
medición de la concentricidad del diámetro del vástago 29
medición de la concentricidad de la brida
medición de la concentricidad de los muñones principales
medición de la cilindricidad de los muñones principales

Ciclo de medida de la pieza en la máquina M110
Las mediciones se obtienen mediante un método dinámico. Un prestop bloquea el palet con la pieza bajo la estación de medición y, a continuación, el elevador eleva el eje del motor para la medición. Dos guías, que actúan sobre la primera manivela del lado del volante, apuntando siempre hacia abajo (hacia dentro y hacia fuera), corrigen su orientación angular, garantizando la alineación de los agujeros de arrastre-manivela.
La hoja suelta y la hoja motorizada se cierran simultáneamente levantando la pieza de la «V» del elevador. Los pasadores colocados en la cuchilla motorizada entran en los orificios correspondientes de la pieza para arrastrarla correctamente durante la rotación. El motorreductor de la estación de medición transfiere las células de medición a la pieza, que se pone en rotación.
Tras una media rotación de la pieza, necesaria para el ajuste mecánico del aparato, se realizan las mediciones. Otra rotación devuelve la pieza con la misma orientación que cuando se cargó. Las células de medición vuelven a subir; cuando se sueltan de la pieza, la cuchilla y la contracuchilla se abren sucesivamente. La pieza vuelve a caer sobre la «V» del elevador, que la transfiere de nuevo a la paleta inferior.
Si la pieza es buena, continúa por la línea. Si, por el contrario, el eje se clasifica como defectuoso, el mandril vuelve a colocarse en el palet, pero se detiene mediante un prestop 1300 mm después del eje de medición.
En este punto, la lanzadera recoge el eje motor mediante un cilindro neumático (mandril y brida), lo levanta del palet y lo transporta mediante un motorreductor hasta la referencia «V» del canal de rechazo. A continuación, el motorreductor del canal de rechazos acciona la «V», que recoge el eje del motor y lo transporta a la 1ª estación de la «V» fija del canal de rechazos hasta su llenado.
Datos técnicos de la máquina de medida para cigüeñales MARPOSS M110

Controlador PLC: SIEMENS S7-300
instrumento electrónico de medición: Marposs E9066
número de bits de medición: 44
número total de mediciones: 38
tiempo de ciclo de la pieza de trabajo: 22 segundos
tiempo de ciclo de limpieza y calibración 42 segundos
tiempo de descarga de piezas defectuosas: 29 segundos
tipo de accionamiento: electromecánico y neumático
capacidad del canal para piezas rechazadas 10 uds.
acondicionador de aire: RITTAL SK3203-100
presión de trabajo: 0,45 MPa
presión de seguridad: 0,40 MPa
tensión de alimentación: 24 Vdc
consumo medio de aire: 6 Nm3/h
tensión de alimentación: 380Vac trifásico
frecuencia: 50 Hz
consumo máximo de energía: 5 KVA
corriente nominal: 7,5 A
dimensiones de la máquina MARPOSS M110 (largo x ancho x alto): 4400 x 3850 x 2600 mm
peso de la máquina: 3500 kg
La machine de mesure de vilebrequins MARPOSS M110 a été fabriquée en 2002 par MARPOSS S.p.A. en Italie. La machine est conçue pour mesurer les arbres de moteurs SDI 4 cylindres. Elle est équipée d’un contrôleur PLC SIEMENS S7-300 , d’un canal pour les pièces rejetées d’une capacité de 10 pièces et d’un convoyeur navette qui prend les pièces rejetées des palettes et les dépose dans le canal de rejet.
La machine de mesure MARPOSS M110 effectue les contrôles suivants sur les vilebrequins de moteurs :

mesure des diamètres en 3 sections des tourillons principaux
mesure en 1 section d’un flasque
mesure du diamètre de la tige en 3 sections
mesure de la concentricité des tourillons principaux
mesure de la concentricité de la tige de 28ème diamètre
mesure de la concentricité de la tige de diamètre 29
mesure de la concentricité de la bride
mesure de la concentricité des principaux tourillons
mesure de la cylindricité des tourillons principaux

Cycle de mesure de la pièce sur la machine M110
Les mesures sont obtenues par une méthode dynamique. Une précommande bloque la palette avec la pièce sous le poste de mesure, puis l’élévateur soulève l’arbre moteur pour la mesure. Deux guides, qui agissent sur le premier maneton côté volant, toujours orienté vers le bas (entrée et sortie), corrigent son orientation angulaire, garantissant l’alignement du maneton des trous d’entraînement.
La lame libre et la lame motorisée se ferment simultanément en soulevant la pièce du « V » de l’élévateur. Les goupilles placées sur la lame motorisée entrent dans les trous correspondants de la pièce afin de la tirer correctement pendant la rotation. Le motoréducteur de la station de mesure transfère les cellules de mesure sur la pièce, qui est mise en rotation.
Après une demi-rotation de la pièce, nécessaire au réglage mécanique de l’appareil, les mesures sont effectuées. Une autre rotation ramène la pièce dans la même orientation que lorsqu’elle a été chargée. Les cellules de mesure remontent ; lorsqu’elles sont libérées de la pièce, la lame et la contre-lame s’ouvrent à leur tour. La pièce tombe à nouveau sur le « V » de l’élévateur, qui la transfère à nouveau sur la palette du dessous.
Si la pièce est bonne, elle continue le long de la ligne. Si, par contre, elle est classée comme défectueuse, le mandrin est replacé sur la palette mais est arrêté par une pré-sortie 1300 mm après l’axe de mesure.
A ce moment, la navette prend l’arbre moteur au moyen d’un cylindre pneumatique (mandrin et bride), le soulève de la palette et est transporté au moyen d’un motoréducteur vers la référence « V » du canal de rejet. Le motoréducteur du canal de rejet actionne alors le « V », qui reprend l’arbre moteur et le transporte vers la 1ère station du « V » fixe du canal de rejet jusqu’à son remplissage.
Données techniques de la machine de mesure de vilebrequin MARPOSS M110

contrôleur PLC : SIEMENS S7-300
instrument de mesure électronique : Marposs E9066
nombre de bits de mesure : 44
nombre total de mesures : 38
temps de cycle de la pièce à usiner : 22 secondes
durée du cycle de nettoyage et d’étalonnage : 42 secondes
temps de déchargement des pièces défectueuses : 29 secondes
type d’entraînement : électromécanique et pneumatique
capacité du canal pour les pièces défectueuses : 10 pièces.
climatiseur : RITTAL SK3203-100
pression de travail : 0,45 MPa
pression de sécurité : 0.40 MPa
tension d’alimentation : 24 Vdc
consommation moyenne d’air : 6 Nm3/h
tension d’alimentation : 380Vac triphasé
fréquence : 50 Hz
consommation maximale d’énergie : 5 KVA
courant nominal : 7,5 A
dimensions de la machine MARPOSS M110 (L x l x h) : 4400 x 3850 x 2600 mm
poids de la machine : 3500 kg
A MARPOSS M110 forgattyús tengelyek mérőgépét 2002-ben gyártotta a MARPOSS S.p.A. Olaszországban. A gépet SDI 4 hengeres motortengelyek mérésére tervezték. Fel van szerelve SIEMENS S7-300 PLC vezérlővel, egy 10 darabos csatornával a selejtes alkatrészek számára, valamint egy siklószállítóval, amely a raklapokról leveszi a selejtes alkatrészeket, és a selejtes csatornába helyezi őket.
A MARPOSS M110 mérőgép a következő ellenőrzéseket végzi a motorok forgattyútengelyein:

a főtengelycsapágyak három szakaszának átmérőjének mérése
mérés a karima 1 keresztmetszetében
a szár átmérőjének mérése 3 szelvényben
a főtengelycsapok koncentricitásának mérése
a 28. átmérőjű szár koncentricitásának mérése
a 29. szárátmérő koncentricitásának mérése
karima koncentricitásának mérése
a főcsapágyak koncentricitásának mérése
a főcsapágyak hengercentrikusságának mérése

Munkadarab mérési ciklusa az M110 gépet
A mérések dinamikus módszerrel történnek. Egy előretoló rögzíti a raklapot a munkadarabbal a mérőállomás alatt, majd az emelő megemeli a motortengelyt a méréshez. A lendkerék felőli első forgattyúcsapra ható, mindig lefelé (befelé és kifelé) mutató két vezető korrigálja annak szögelrendezését, garantálva a húzófuratok-csapok összehangolását.
A laza lapát és a motoros lapát egyszerre záródik, kiemelve a munkadarabot az emelő “V”-jéből. A motoros pengén elhelyezett csapok a munkadarab megfelelő furataiba hatolnak, hogy a forgatás során megfelelően áthúzzák azt. A mérőállomás hajtóműves motorja a mérőcellákat a forgásba állított munkadarabra viszi át.
A munkadarab félig elforgatása után, amely a készülék mechanikai beállításához szükséges, a mérések elvégzésére kerül sor. Egy újabb elforgatás után a munkadarab ugyanabban az irányban áll vissza, mint amikor betették. A mérőcellák ismét felemelkednek; amikor elengedik a munkadarabról, a penge és az ellenpenge felváltva kinyílik. A munkadarab ismét az emelő “V” alakú elemére esik, amely visszatolja azt az alatta lévő raklapra.
Ha a munkadarab jó, akkor tovább halad a soron. Ha viszont a tengely hibásnak minősül, akkor a tüske visszahelyeződik a raklapra, de a mérőtengely után 1300 mm-rel egy előretolóval megáll.
Ezen a ponton a sikló egy pneumatikus henger segítségével felveszi a motortengelyt (dorn és karima), leemeli a raklapról, és egy hajtóműves motor segítségével a selejtcsatorna “V” referenciájához szállítja. A selejtcsatorna fogaskerekes motorja ezután a “V”-t működteti, amely felveszi a motortengelyt, és a selejtcsatorna rögzített “V”-jének 1. állomásához szállítja, amíg az meg nem telik.
A MARPOSS M110 forgattyús tengelyek mérőgépét műszaki adatai

PLC vezérlő: SIEMENS S7-300
elektronikus mérőműszer: Marposs E9066
mérőbitek száma: 44
a mérések teljes száma: 38
munkadarab-ciklusidő: 22 másodperc
tisztítási és kalibrálási ciklusidő: 42 másodperc
a hibás munkadarabok kirakodásának ideje: 29 másodperc
meghajtás típusa: elektromechanikus és pneumatikus
csatornakapacitás a selejtes munkadarabok számára: 10 db.
légkondicionáló berendezés: RITTAL SK3203-100
üzemi nyomás: 0,45 MPa
biztonsági nyomás: 0,40 MPa
tápfeszültség: 24 Vdc
átlagos levegőfogyasztás: 6 Nm3/h
tápfeszültség: 380Vac háromfázisú
frekvencia: 50 Hz
maximális energiafogyasztás: 5 KVA
névleges áram: 7,5 A
MARPOSS M110 gép méretei (H x B x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
a gép súlya: 3500 kg
La macchina di misura per alberi motore MARPOSS M110 è stata prodotta nel 2002 dalla MARPOSS S.p.A. in Italia. La macchina è progettata per la misurazione di alberi motore SDI a 4 cilindri. È dotata di un controllore PLC SIEMENS S7-300 , un canale per i pezzi scartati con una capacità di 10 pezzi e un trasportatore a navetta che prende i pezzi scartati dai pallet e li deposita nel canale di scarto.
La macchina di misura MARPOSS M110 esegue i seguenti controlli sugli alberi motore

misurazione dei diametri in tre sezioni dei perni principali
misurazione in 1 sezione di una flangia
misurazione del diametro dello stelo in 3 sezioni
misurazione della concentricità dei perni principali
misurazione della concentricità del gambo del 28° diametro
misurazione della concentricità del gambo diametro 29
misura della concentricità della flangia
misurazione della concentricità dei perni principali
misura della cilindricità dei perni principali

Ciclo di misura del pezzo sulla macchina M110
Le misure sono ottenute con un metodo dinamico. Un prestop blocca il pallet con il pezzo sotto la stazione di misura e poi l’ascensore solleva l’albero motore per la misura. Due guide, che agiscono sul primo perno di manovella dal lato del volano, sempre rivolto verso il basso (dentro e fuori), ne correggono l’orientamento angolare, garantendo l’allineamento dei fori di trascinamento-perno.
La lama libera e la lama motorizzata si chiudono simultaneamente sollevando il pezzo dalla “V” del sollevatore. I perni posti sulla lama motorizzata entrano nei fori corrispondenti sul pezzo per tirarlo correttamente durante la rotazione. Il motoriduttore della stazione di misura trasferisce le celle di misura al pezzo, che viene messo in rotazione.
Dopo una mezza rotazione del pezzo, necessaria per la regolazione meccanica dell’apparecchio, vengono effettuate le misurazioni. Un’altra rotazione riporta il pezzo con lo stesso orientamento di quando è stato caricato. Le celle di misura salgono di nuovo; quando vengono rilasciate dal pezzo, la lama e la contro lama si aprono a turno. Il pezzo cade nuovamente sulla “V” dell’elevatore, che lo trasferisce nuovamente sul pallet sottostante.
Se il pezzo è buono, prosegue lungo la linea. Se invece l’albero è classificato come difettoso, il mandrino si posiziona nuovamente sul pallet ma viene fermato da un prestop 1300 mm dopo l’asse di misura.
A questo punto, la navetta preleva l’albero motore per mezzo di un cilindro pneumatico (mandrino e flangia), lo solleva dal pallet e viene trasportato per mezzo di un motoriduttore al riferimento “V” del canale di scarto. Il motoriduttore del canale di scarto aziona poi la “V”, che raccoglie l’albero motore e lo trasporta alla 1a stazione della “V” fissa del canale di scarto fino al suo riempimento.
Dati tecnici della macchina di misura per alberi motore MARPOSS M110

Controllore PLC: SIEMENS S7-300
strumento di misura elettronico: Marposs E9066
numero di bit di misura: 44
numero totale di misure: 38
tempo di ciclo del pezzo: 22 secondi
tempo del ciclo di pulizia e calibrazione: 42 secondi
tempo di scarico dei pezzi difettosi: 29 secondi
tipo di azionamento: elettromeccanico e pneumatico
capacità del canale per i pezzi rifiutati: 10 pezzi
condizionatore d’aria: RITTAL SK3203-100
pressione di lavoro: 0.45 MPa
pressione di sicurezza: 0,40 MPa
tensione di alimentazione: 24 Vdc
consumo medio di aria: 6 Nm3/h
tensione di alimentazione: 380Vac trifase
frequenza: 50 Hz
consumo massimo di potenza: 5 KVA
corrente nominale: 7,5 A
dimensioni macchina MARPOSS M110 (L x P x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
peso della macchina: 3500 kg
Maszyna pomiarowa do wałów korbowych MARPOSS M110 została wyprodukowana w 2002 roku przez firmę MARPOSS S.p.A. we Włoszech. Maszyna została skonstruowana i służy do dokonywania pomiaru wałów silnika typu SDI 4-cylindrowego. Wyposażona jest w m.in: sterownik PLC SIEMENS S7-300 , kanał dla wybrakowanych detali o pojemności 10 sztuk oraz transporter czółenkowy, który pobiera wybrakowane detale z palet składając je w kanale odrzutów.
Maszyna pomiarowa MARPOSS M110 przeprowadza na wałach korbowych silnika następujące kontrole:

pomiar średnic w trzech przekrojach czopów głównych
pomiar w 1 przekroju kołnierza
pomiar w 3 przekrojach średnicy trzpienia
pomiar współśrodkowości czopów głównych
pomiar współśrodkowości trzpienia średnicy 28
pomiar współśrodkowości trzpienia średnicy 29
pomiar współśrodkowości kołnierza
pomiar kulistości czopów głównych
pomiar cylindryczności czopów głównych

Cykl pomiaru detalu w maszynie M110
Pomiary są uzyskiwane z wykorzystaniem sposobu dynamicznego. Jeden prestop blokuje paletę z detalem pod stacją pomiarową, a następnie podnośnik podnosi wał silnika na pomiar. Dwie prowadnice, które działają na pierwszy czop korbowy od strony koła zamachowego, skierowanego zawsze ku dołowi (wejście i wyjście), korygują jego ukierunkowanie kątowe, gwarantując wyosiowanie otworów-czopa przeciągania.
Ostrze luźne i ostrze zmotoryzowane zamykają się jednocześnie podnosząc detal z “V” podnośnika. Trzpienie umieszczone na ostrzu zmotoryzowanym wchodzą do odpowiednich otworów na detalu w celu właściwego przeciągnięcia go w czasie rotacji. Motoreduktor stacji pomiarowej przenosi komórki pomiarowe na detal, który zostaje ustawiony w rotacji.
Po półobrocie detalu, koniecznego w celu dopasowania mechanicznego aparatury, zostaje dokonane pobranie pomiarów. Kolejna rotacja zwraca detal z takim samym ukierunkowaniem, jak w momencie załadunku. Komórki pomiarowe ponownie wznoszą się; gdy zostają one uwolnione od detalu, kolejno otwierają się ostrze i przeciwostrze. Detal ponownie opada na “V” podnośnika, który przenosi go z powrotem na znajdującą się poniżej paletę.
Jeżeli detal jest dobry, przechodzi on dalej wzdłuż linii. Jeżeli natomiast wał zostaje sklasyfikowany jako wybrakowany, trzpień zostaje z powrotem wypozycjonowany na palecie, ale zostaje zatrzymany przez prestop 1300 mm po osi pomiarowej.
W tym momencie czółenko pobiera wał silnika za pomocą cylindra pneumatycznego (trzpień i kołnierz), podnosi go z palety i zostaje przetransportowany za pomocą motoreduktora na “V” odniesienia kanału odrzutów. Następnie motoreduktor kanału odrzutów uruchamia “V”, które pobierają wał silnika i transportują go do 1-szej stacji stałych “V” kanału odrzutów aż do jego napełnienia.
Dane techniczne maszyny pomiarowej do wałów korbowych MARPOSS M110

sterownik PLC: SIEMENS S7-300
elektroniczny przyrząd pomiarowy: Marposs E9066
ilość końcówek pomiarowych: 44
ilość pomiarów ogółem: 38
czas cyklu detalu: 22 sekundy
czas cyklu czyszczenia i kalibracji: 42 sekundy
czas wyładunku wybrakowanych detali: 29 sekund
typ napędu: elektromechaniczny i pneumatyczny
pojemność kanału dla wybrakowanych detali: 10 szt.
klimatyzator: RITTAL SK3203-100
ciśnienie robocze: 0.45 MPa
ciśnienie bezpieczeństwa: 0.40 MPa
napięcie zasilania: 24 Vdc
średnie zużycie powietrza: 6 Nm3/h
napięcie zasilania: 380Vac trzyfazowe
częstotliwość: 50 Hz
maksymalna pobierana moc: 5 KVA
prąd nominalny: 7,5 A
wymiary maszyny MARPOSS M110 (dł. x szer. x wys.): 4400 x 3850 x 2600 mm
waga maszyny: 3500 kg
Измерительная машина для коленчатых валов MARPOSS M110 для коленчатых валов была произведена в 2002 году компанией MARPOSS S.p.A. в Италии. Машина предназначена для измерения валов 4-цилиндровых двигателей SDI. Она оснащена контроллером PLC SIEMENS S7-300 , каналом для отбракованных деталей вместимостью 10 штук и челночным конвейером, который снимает отбракованные детали с поддонов и помещает их в канал отбраковки.
Измерительная машина MARPOSS M110 выполняет следующие проверки коленчатых валов двигателей:

измерение диаметров в трех сечениях коренных шеек
измерение в 1 сечении фланца
измерение диаметра стержня в 3 сечениях
измерение концентричности коренных шеек
измерение концентричности ножки 28-го диаметра
измерение концентричности хвостовика диаметром 29
измерение концентричности фланца
измерение концентричности основных шеек
измерение цилиндричности основных шеек

Цикл измерения заготовки на станке M110
Измерения производятся динамическим методом. Один престоп фиксирует поддон с заготовкой под измерительной станцией, а затем лифт поднимает вал двигателя для измерения. Две направляющие, воздействующие на первый кривошип со стороны маховика, всегда направленные вниз (внутрь и наружу), корректируют его угловую ориентацию, гарантируя выравнивание отверстий-штифтов.
Свободный нож и нож с электроприводом закрываются одновременно, поднимая заготовку из «V» подъемника. Штифты, установленные на моторизованном лезвии, входят в соответствующие отверстия на заготовке, чтобы правильно протянуть ее во время вращения. Мотор-редуктор измерительной станции передает измерительные элементы на заготовку, которая приводится во вращение.
После полуоборота заготовки, необходимого для механической настройки аппарата, производятся измерения. Еще одно вращение возвращает заготовку с той же ориентацией, что и при загрузке. Измерительные ячейки снова поднимаются; когда они освобождаются от заготовки, лезвие и контрлезвие поочередно открываются. Заготовка снова падает на «V» элеватора, который перемещает ее обратно на поддон внизу.
Если заготовка хорошая, она продолжает движение по линии. Если же вал классифицируется как дефектный, оправка снова устанавливается на поддон, но останавливается предварительным стопором через 1300 мм после измерительной оси.
В этот момент челнок захватывает вал двигателя с помощью пневматического цилиндра (оправка и фланец), поднимает его с поддона и перемещает с помощью мотор-редуктора в положение «V» канала отбраковки. Затем мотор-редуктор канала отбраковки приводит в действие «V», который подхватывает вал мотора и транспортирует его на 1-ю станцию неподвижного «V» канала отбраковки до его заполнения.
Технические данные машины для измерения коленчатых валов MARPOSS M110

Контроллер PLC: SIEMENS S7-300
электронный измерительный прибор: Marposs E9066
количество измерительных битов: 44
общее количество измерений: 38
время цикла обработки заготовки: 22 секунды
время цикла очистки и калибровки: 42 секунды
время выгрузки дефектных заготовок: 29 секунд
тип привода: электромеханический и пневматический
емкость канала для бракованных заготовок: 10 шт.
кондиционер: RITTAL SK3203-100
рабочее давление: 0,45 МПа
безопасное давление: 0,40 МПа
напряжение питания: 24 В пост. тока
средний расход воздуха: 6 Нм3/ч
напряжение питания: 380 В переменного тока трехфазное
частота: 50 Гц
максимальная потребляемая мощность: 5 КВА
номинальный ток: 7,5 А
размеры машины MARPOSS M110 (Д x Ш x В): 4400 x 3850 x 2600 мм
вес машины: 3500 кг
Merací stroj pre kľukové hriadele MARPOSS M110 bol vyrobený v roku 2002 spoločnosťou MARPOSS S.p.A. v Taliansku. Stroj je určený na meranie hriadeľov 4-valcových motorov SDI. Je vybavený riadiacou jednotkou PLC SIEMENS S7-300 , kanálom na vyradené diely s kapacitou 10 kusov a kyvadlovým dopravníkom, ktorý vyberá vyradené diely z paliet a ukladá ich do vyraďovacieho kanála.
Merací stroj MARPOSS M110 vykonáva nasledujúce kontroly kľukových hriadeľov motorov:

meranie priemerov v troch častiach hlavných čapov
meranie v 1 priereze príruby
meranie priemeru drieku v 3 rezoch
meranie sústrednosti hlavných čapov
meranie sústrednosti 28. priemeru stopky
meranie sústrednosti priemeru drieku 29
meranie sústrednosti príruby
meranie sústrednosti hlavných čapov
meranie valcovitosti hlavných čapov

Cyklus merania obrobku na stroji M110
Merania sa získavajú dynamickou metódou. Jeden predstop uzamkne paletu s obrobkom pod meracou stanicou a potom výťah zdvihne hriadeľ motora na meranie. Dve vodidlá, ktoré pôsobia na prvý kľukový čap na strane zotrvačníka, smerujúce vždy nadol (dovnútra a von), korigujú jeho uhlovú orientáciu, čím zaručujú vyrovnanie vťahovacích otvorov – čapu.
Voľná lopatka a motorizovaná lopatka sa zatvárajú súčasne, pričom zdvíhajú obrobok z „V“ zdviháka. Kolíky umiestnené na motorizovanom noži vstupujú do príslušných otvorov na obrobku, aby ho počas otáčania správne pretiahli. Prevodový motor meracej stanice prenáša meracie články na obrobok, ktorý je nastavený na otáčanie.
Po polovičnej rotácii obrobku, ktorá je potrebná na mechanické nastavenie prístroja, sa vykonajú merania. Ďalšou rotáciou sa obrobok vráti do rovnakej orientácie, v akej bol vložený. Meracie bunky sa opäť zdvihnú; keď sa uvoľnia z obrobku, lopatka a protiľahlá lopatka sa postupne otvoria. Obrobok opäť spadne na „V“ výťahu, ktorý ho prenesie späť na paletu pod ním.
Ak je obrobok v poriadku, pokračuje ďalej pozdĺž linky. Ak je naopak hriadeľ klasifikovaný ako chybný, tŕň sa umiestni späť na paletu, ale zastaví sa predstopom 1300 mm za meracou osou.
V tomto okamihu kyvadlo zdvihne hriadeľ motora pomocou pneumatického valca (tŕň a príruba), zdvihne ho z palety a pomocou prevodového motora sa dopraví k referencii „V“ vyraďovacieho kanála. Prevodový motor vyraďovacieho kanála potom poháňa „V“, ktoré zdvihne hriadeľ motora a dopraví ho do 1. stanice pevného „V“ vyraďovacieho kanála, kým sa nenaplní.
Technické údaje meracieho stroja pre kľukové hriadele MARPOSS M110

Riadiaca jednotka PLC: SIEMENS S7-300
elektronický merací prístroj: Marposs E9066
počet meracích bitov: 44
celkový počet meraní: 38
čas cyklu obrobku: 22 sekúnd
čas čistiaceho a kalibračného cyklu: 42 sekúnd
čas vykladania chybných obrobkov: 29 sekúnd
typ pohonu: elektromechanický a pneumatický
kapacita kanála pre vyradené obrobky: 10 ks: kapacita pre obrobky: 10 ks
klimatizácia: RITTAL SK3203-100
pracovný tlak: 0,45 MPa
bezpečnostný tlak: 0,40 MPa
napájacie napätie: 24 Vdc
priemerná spotreba vzduchu: 6 Nm3/h
napájacie napätie: 380 Vac trojfázové
frekvencia: 50 Hz
maximálna spotreba energie: 5 KVA
menovitý prúd: 7,5 A
Rozmery stroja MARPOSS M110 (d x š x v): 4400 x 3850 x 2600 mm
hmotnosť stroja: 3500 kg
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
KRUPP PST-A 160  druga mašina za obradu metala KRUPP PST-A 160 191.300 € Druga mašina za obradu metala Poljska, Jelenia Góra
ZBUS YUN 3000-2 druga mašina za obradu metala ZBUS YUN 3000-2 21.060 € Druga mašina za obradu metala Poljska, Jelenia Góra