COMAU 1GXL TWIN obradni centar

PDF
COMAU 1GXL TWIN obradni centar
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 2
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 3
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 4
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
1/4
PDF
56.180 €
262.000 PLN
≈ 6.591.000 RSD
Kontaktirajte prodavca
Tip obradni centar
Neto težina 29200 kg
Lokacija Poljska Jelenia Góra
Datum objavljivanja više od 1 meseca
Machineryline ID JL30432
Opis
Ukupne dimenzije 6.1 m × 2.48 m × 2.35 m
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
The COMAU 1GXL TWIN horizontal machining centre was manufactured by Comau S.p.A. in 2003 in Italy. The machine for machining the lower cylinder head consists of two machining centres arranged opposite each other. Each of the machine modules has a movable head for milling, drilling and honing and a series of supply installations such as: hydraulic installation, TRABON lubrication installation, air/oil lubrication installation, pneumatic installation and cooling installation. The whole is controlled by a SIEMENS Sinumerik 840D CNC control. The machine portal allows automatic loading and unloading of the workpiece to the milling machine. At the front of each module, there is a rotary table fitted with a device for clamping the workpiece during machining. The milling machine is equipped with a tool magazine with a capacity for 23 tools of 4 kg weight, 270 mm length and 170 mm diameter. The machine operates in three X/Y/Z axes with 630 mm travels. The machine spindle rotates at a speed of 16000 rpm and is equipped with an HSK 63 toolholder. The total weight of the COMAU 1GXL TWIN machining centre is 29200 kg.
Technical specifications of the COMAU 1GXL TWIN machining centre
– CNC control: SIEMENS Sinumerik 840D
– feeds in axes X/Y/Z: 630/630/630 mm
– accelerated feed rate in the X/Y/Z axis: 10 m/sec2
– working speed in the X/Y/Z axis: 1/1/0.67 m/s
– cycle time: 140.4 sec.
– production: 25.6 pcs/hour
– spindle speed: 16000 rpm
– tool holder: HSK 63
– tool magazine capacity: 23 tools
– maximum tool diameter: 170 mm
– maximum tool length: 270 mm
– maximum tool weight 4 kg
– maximum current consumption: 1370 A
– maximum installed power: 720 kW
– electrical supply: 380 V +/- 10% 50 Hz
– cooling power of electro-spindle cooling system: 2800 W
– dimensions (L x W x H): 6100 x 2480 x 2350 mm
– weight of milling machine 1GXL TWIN : 29200 kg
Rotary table of the COMAU 1GXL TWIN milling machine
The rotary table on which the tool table is fixed is located at the front of the module; the TWIN configuration has two rotary tables, one for each module, mounted side by side on the same case. Its rotation forms the B axis of the machining centre. The table is driven by a Brushless motor through the kinematic movement of a screw – gear wheel and is held by a large-dimensioned transverse-longitudinal bearing. Angle reading is performed by a rotary encoder, located inside the rotary table. The rotary table is fitted with a hydraulic brake consisting of a chamber which, after receiving hydraulic oil, applies pressure to a brake disc which is connected to the workpiece retaining plate. On the rotary table the machining jig plate is mounted, where there is a device with 6 channels, connected to a DEUBLIN manifold that supplies the energy factors necessary for the operation of the machining jig and for locking/unlocking the rotary table brake.
Prikaži ceo komentar
Horizontální obráběcí centrum COMAU 1GXL TWIN vyrobila společnost Comau S.p.A. v roce 2003 v Itálii. Stroj pro obrábění spodní části hlavy válců se skládá ze dvou obráběcích center umístěných proti sobě. Každý z modulů stroje má pohyblivou hlavu pro frézování, vrtání a honování a řadu napájecích instalací, jako jsou: hydraulická instalace, instalace mazání TRABON, instalace mazání vzduch/olej, pneumatická instalace a instalace chlazení. Celek je řízen CNC řídicím systémem SIEMENS Sinumerik 840D . Portál stroje umožňuje automatické nakládání a vykládání obrobku do frézky. V přední části každého modulu je umístěn otočný stůl vybavený zařízením pro upínání obrobku během obrábění. Frézka je vybavena zásobníkem nástrojů s kapacitou pro 23 nástrojů o hmotnosti 4 kg, délce 270 mm a průměru 170 mm. Stroj pracuje ve třech osách X/Y/Z s pojezdy 630 mm. Vřeteno stroje se otáčí rychlostí 16 000 ot/min a je vybaveno držákem nástrojů HSK 63. Celková hmotnost obráběcího centra COMAU 1GXL TWIN je 29200 kg.
Technické specifikace obráběcího centra COMAU 1GXL TWIN
– CNC řízení: SIEMENS Sinumerik 840D
– posuvy v osách X/Y/Z: 630/630/630 mm
– zrychlený posuv v osách X/Y/Z: 10 m/sec2
– pracovní rychlost v ose X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– doba cyklu: 140,4 sec.
– výroba: 25,6 ks/hod.
– otáčky vřetena: 16000 ot/min
– držák nástroje: HSK 63
– kapacita zásobníku nástrojů: 23 nástrojů
– maximální průměr nástroje: 170 mm
– maximální délka nástroje: 270 mm
– maximální hmotnost nástroje 4 kg
– maximální odběr proudu: 1370 A
– maximální instalovaný výkon: 720 kW
– elektrické napájení: 380 V +/- 10 % 50 Hz
– chladicí výkon chladicího systému elektrovřetena: 2800 W
– rozměry (d x š x v): 6100 x 2480 x 2350 mm
– hmotnost frézky 1GXL TWIN : 29200 kg
Otočný stůl frézky COMAU 1GXL TWIN
Otočný stůl, na kterém je upevněn stůl s nástroji, je umístěn v přední části modulu; konfigurace TWIN má dva otočné stoly, jeden pro každý modul, namontované vedle sebe na stejné skříni. Jeho otáčení tvoří osu B obráběcího centra. Stůl je poháněn bezkartáčovým motorem prostřednictvím kinematického pohybu šroubu – ozubeného kola a je držen velkorozměrovým příčně-podélným ložiskem. Snímání úhlu se provádí pomocí rotačního snímače umístěného uvnitř otočného stolu. Otočný stůl je vybaven hydraulickou brzdou, která se skládá z komory, jež po přijetí hydraulického oleje vyvíjí tlak na brzdový kotouč, který je spojen s upínací deskou obrobku. Na otočném stole je namontována deska obráběcího přípravku, na níž je umístěno zařízení se 6 kanály, připojené k rozdělovači DEUBLIN, který dodává energetické faktory potřebné pro provoz obráběcího přípravku a pro blokování/odblokování brzdy otočného stolu.
Das Horizontal-Bearbeitungszentrum COMAU 1GXL TWIN wurde 2003 von Comau S.p.A. in Italien hergestellt. Die Maschine für die Bearbeitung des unteren Zylinderkopfes besteht aus zwei einander gegenüberliegenden Bearbeitungszentren. Jedes der Maschinenmodule verfügt über einen beweglichen Kopf zum Fräsen, Bohren und Honen sowie über eine Reihe von Versorgungseinrichtungen wie: Hydraulikanlage, TRABON-Schmieranlage, Luft/Öl-Schmieranlage, Pneumatikanlage und Kühlanlage. Das Ganze wird von einer SIEMENS Sinumerik 840D CNC-Steuerung gesteuert. Das Maschinenportal ermöglicht das automatische Be- und Entladen der Fräsmaschine mit dem Werkstück. An der Vorderseite jedes Moduls befindet sich ein Drehtisch, der mit einer Vorrichtung zum Spannen des Werkstücks während der Bearbeitung ausgestattet ist. Die Fräsmaschine ist mit einem Werkzeugmagazin mit einer Kapazität für 23 Werkzeuge von 4 kg Gewicht, 270 mm Länge und 170 mm Durchmesser ausgestattet. Die Maschine arbeitet in drei X/Y/Z-Achsen mit einem Verfahrweg von 630 mm. Die Maschinenspindel rotiert mit einer Geschwindigkeit von 16000 U/min und ist mit einem HSK 63 Werkzeughalter ausgestattet. Das Gesamtgewicht des Bearbeitungszentrum COMAU 1GXL TWIN beträgt 29200 kg.
Technische Daten des Bearbeitungszentrum COMAU 1GXL TWIN
– CNC-Steuerung: SIEMENS Sinumerik 840D
– Vorschübe in den Achsen X/Y/Z: 630/630/630 mm
– Beschleunigte Vorschubgeschwindigkeit in der X/Y/Z-Achse: 10 m/sec2
– Arbeitsgeschwindigkeit in der X/Y/Z-Achse: 1/1/0,67 m/s
– Zykluszeit: 140,4 Sek.
– Produktion: 25,6 Stück/Stunde
– Spindeldrehzahl: 16000 U/min
– Werkzeugaufnahme: HSK 63
– Kapazität des Werkzeugmagazins: 23 Werkzeuge
– Maximaler Werkzeugdurchmesser: 170 mm
– Maximale Werkzeuglänge: 270 mm
– maximales Werkzeuggewicht: 4 kg
– maximale Stromaufnahme: 1370 A
– maximale installierte Leistung: 720 kW
– Elektrische Versorgung: 380 V +/- 10% 50 Hz
– Kühlleistung des Kühlsystems der Elektrospindel: 2800 W
– Abmessungen (L x B x H): 6100 x 2480 x 2350 mm
– Gewicht der Fräsmaschine 1GXL TWIN : 29200 kg
Drehtisch der Fräsmaschine COMAU 1GXL TWIN
Der Drehtisch, auf dem der Werkzeugtisch befestigt ist, befindet sich an der Vorderseite des Moduls; bei der TWIN-Konfiguration sind zwei Drehtische, einer für jedes Modul, nebeneinander auf demselben Gehäuse montiert. Seine Drehung bildet die B-Achse des Bearbeitungszentrum. Der Tisch wird von einem Brushless-Motor über die kinematische Bewegung eines Schrauben-Zahnrads angetrieben und von einem groß dimensionierten Quer-Längslager gehalten. Die Ablesung des Winkels erfolgt über einen Drehgeber, der sich im Inneren des Drehtisches befindet. Der Drehtisch ist mit einer hydraulischen Bremse ausgestattet, die aus einer Kammer besteht, die nach der Aufnahme von Hydrauliköl eine Bremsscheibe unter Druck setzt, die mit der Werkstückhalteplatte verbunden ist. Auf dem Drehtisch ist die Platte der Bearbeitungsvorrichtung montiert, auf der sich eine Vorrichtung mit 6 Kanälen befindet, die an einen DEUBLIN-Verteiler angeschlossen ist, der die für den Betrieb der Bearbeitungsvorrichtung und für die Verriegelung/Entriegelung der Bremse des Drehtisches erforderlichen Energiefaktoren liefert.
El centro de mecanizado horizontal COMAU 1GXL TWIN fue fabricado por Comau S.p.A. en 2003 en Italia. La máquina para el mecanizado de la culata inferior consta de dos centros de mecanizado dispuestos uno frente al otro. Cada uno de los módulos de la máquina cuenta con un cabezal móvil para el fresado, el taladrado y el bruñido y una serie de instalaciones de alimentación como: instalación hidráulica, instalación de lubricación TRABON, instalación de lubricación aire/aceite, instalación neumática e instalación de refrigeración. El conjunto está controlado por un control CNC SIEMENS Sinumerik 840D . El pórtico de la máquina permite la carga y descarga automática de la pieza a la fresadora. En la parte delantera de cada módulo hay una mesa giratoria equipada con un dispositivo para sujetar la pieza durante el mecanizado. La fresadora está equipada con un almacén de herramientas con capacidad para 23 herramientas de 4 kg de peso, 270 mm de longitud y 170 mm de diámetro. La máquina funciona en tres ejes X/Y/Z con recorridos de 630 mm. El husillo de la máquina gira a una velocidad de 16000 rpm y está equipado con un portaherramientas HSK 63. El peso total del centro de mecanizado COMAU 1GXL TWIN es de 29200 kg.
Características técnicas del centro de mecanizado COMAU 1GXL TWIN
– Control CNC: SIEMENS Sinumerik 840D
– avances en los ejes X/Y/Z: 630/630/630 mm
– avance acelerado en el eje X/Y/Z: 10 m/seg2
– velocidad de trabajo en el eje X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– tiempo de ciclo: 140,4 seg.
– producción: 25,6 piezas/hora
– velocidad del husillo: 16000 rpm
– portaherramientas: HSK 63
– capacidad del almacén de herramientas: 23 herramientas
– diámetro máximo de la herramienta: 170 mm
– longitud máxima de la herramienta: 270 mm
– peso máximo de la herramienta: 4 kg
– consumo máximo de corriente 1370 A
– potencia máxima instalada: 720 kW
– alimentación eléctrica: 380 V +/- 10% 50 Hz
– potencia de refrigeración del sistema de refrigeración del electromandril: 2800 W
– dimensiones (largo x ancho x alto): 6100 x 2480 x 2350 mm
– peso de la fresadora 1GXL TWIN : 29200 kg
Mesa giratoria de la fresadora COMAU 1GXL TWIN
La mesa giratoria sobre la que se fija la mesa de herramientas está situada en la parte delantera del módulo; la configuración TWIN tiene dos mesas giratorias, una para cada módulo, montadas una al lado de la otra en la misma caja. Su rotación constituye el eje B del centro de mecanizado. La mesa es accionada por un motor Brushless a través del movimiento cinemático de un tornillo – rueda dentada y está sujeta por un cojinete transversal-longitudinal de grandes dimensiones. La lectura del ángulo se realiza mediante un codificador rotativo, situado en el interior de la mesa giratoria. La mesa giratoria está dotada de un freno hidráulico que consiste en una cámara que, tras recibir aceite hidráulico, aplica presión a un disco de freno que está conectado a la placa de retención de la pieza. En la mesa giratoria está montada la placa de la plantilla de mecanizado, donde hay un dispositivo con 6 canales, conectado a un colector DEUBLIN que suministra los factores de energía necesarios para el funcionamiento de la plantilla de mecanizado y para el bloqueo/desbloqueo del freno de la mesa giratoria.
Le centre d’usinage horizontal COMAU 1GXL TWIN a été fabriqué par Comau S.p.A. en 2003 en Italie. La machine destinée à l’usinage de la culasse inférieure est composée de deux centres d’usinage disposés en vis-à-vis. Chacun des modules de la machine dispose d’une tête mobile pour le fraisage, le perçage et le rodage et d’une série d’installations d’alimentation telles que : installation hydraulique, installation de lubrification TRABON, installation de lubrification air/huile, installation pneumatique et installation de refroidissement. L’ensemble est contrôlé par une commande CNC SIEMENS Sinumerik 840D . Le portail de la machine permet le chargement et le déchargement automatique de la pièce vers la fraiseuse. A l’avant de chaque module, se trouve une table rotative équipée d’un dispositif de serrage de la pièce pendant l’usinage. La fraiseuse est équipée d’un magasin d’outils d’une capacité de 23 outils d’un poids de 4 kg, d’une longueur de 270 mm et d’un diamètre de 170 mm. La machine fonctionne sur trois essieux X/Y/Z avec des courses de 630 mm. La broche de la machine tourne à une vitesse de 16 000 tr/min et est équipée d’un porte-outil HSK 63. Le poids total du centre d’usinage COMAU 1GXL TWIN est de 29200 kg.
Caractéristiques techniques du centre d’usinage COMAU 1GXL TWIN
– Commande CNC : SIEMENS Sinumerik 840D
– avances dans les essieux X/Y/Z : 630/630/630 mm
– vitesse d’avance accélérée dans l’essieu X/Y/Z : 10 m/sec2
– vitesse de travail dans l’essieu X/Y/Z : 1/1/0,67 m/s
– temps de cycle : 140,4 sec.
– production : 25,6 pièces/heure
– vitesse de la broche : 16000 rpm
– porte-outil : HSK 63
– capacité du magasin d’outils : 23 outils
– diamètre maximal de l’outil : 170 mm
– Longueur maximale de l’outil : 270 mm
– poids maximal de l’outil : 4 kg
– consommation maximale de courant : 1370 A
– puissance maximale installée : 720 kW
– alimentation électrique : 380 V +/- 10% 50 Hz
– puissance de refroidissement du système de refroidissement de l’électrobroche : 2800 W
– dimensions (L x l x H) : 6100 x 2480 x 2350 mm
– poids de la fraiseuse 1GXL TWIN : 29200 kg
Table rotative de la fraiseuse COMAU 1GXL TWIN
La table rotative sur laquelle est fixée la table porte-outils est située à l’avant du module ; la configuration TWIN comporte deux tables rotatives, une pour chaque module, montées côte à côte sur le même boîtier. Sa rotation constitue l’essieu B du centre d’usinage. La table est entraînée par un moteur Brushless à travers le mouvement cinématique d’une vis – roue dentée et est maintenue par un roulement transversal-longitudinal de grandes dimensions. La lecture de l’angle est effectuée par un encodeur rotatif, situé à l’intérieur de la table rotative. La table rotative est équipée d’un frein hydraulique composé d’une chambre qui, après avoir reçu de l’huile hydraulique, exerce une pression sur un disque de frein relié à la plaque de retenue de la pièce. Sur la table rotative est monté le plateau du gabarit d’usinage, où se trouve un dispositif à 6 canaux, relié à un collecteur DEUBLIN qui fournit les facteurs d’énergie nécessaires au fonctionnement du gabarit d’usinage et au verrouillage/déverrouillage du frein de la table rotative.
A COMAU 1GXL TWIN vízszintes megmunkálóközpontot a Comau S.p.A. 2003-ban gyártotta Olaszországban. Az alsó hengerfej megmunkálására szolgáló gép két egymással szemben elhelyezett megmunkálóközpontból áll. Mindegyik gépmodul rendelkezik egy-egy mozgatható fejjel a maráshoz, fúráshoz és dörzsöléshez, valamint egy sor ellátó berendezéssel, mint például: hidraulikus berendezés, TRABON kenőberendezés, levegő/olaj kenőberendezés, pneumatikus berendezés és hűtőberendezés. Az egészet egy SIEMENS Sinumerik 840D CNC vezérlés vezérli. A gépportál lehetővé teszi a munkadarab automatikus be- és kirakodását a marógépbe. Minden modul elején található egy forgóasztal, amely a megmunkálás során a munkadarab rögzítésére szolgáló szerkezettel van felszerelve. A marógép 23 darab, 4 kg tömegű, 270 mm hosszú és 170 mm átmérőjű szerszámot befogadó szerszámtárolóval van felszerelve. A gép három X/Y/Z tengelyen működik 630 mm-es elmozdulással. A géporsó 16000 fordulat/perc sebességgel forog, és HSK 63-as szerszámtartóval van felszerelve. A COMAU 1GXL TWIN megmunkálóközpont teljes tömege 29200 kg.
A COMAU 1GXL TWIN megmunkálóközpont műszaki adatai
– CNC-vezérlés: SIEMENS Sinumerik 840D
– előtolás X/Y/Z tengelyekben: 630/630/630/630 mm
– gyorsított előtolási sebesség az X/Y/Z tengelyen: 10 m/sec2
– megmunkálási sebesség az X/Y/Z tengelyen: 1/1/0,67 m/s
– ciklusidő: 140,4 sec.
– termelés: 25,6 db/óra
– orsó fordulatszám: 16000 rpm
– szerszámtartó: HSK 63
– szerszámtároló kapacitás: 23 szerszám
– maximális szerszámátmérő: 170 mm
– maximális szerszámhossz: 270 mm
– maximális szerszámtömeg: 4 kg
– maximális áramfelvétel: 1370 A
– maximális beépített teljesítmény: 720 kW
– elektromos ellátás: 380 V +/- 10% 50 Hz
– az elektroorsó hűtőrendszer hűtőteljesítménye: 2800 W
– méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 6100 x 2480 x 2350 mm
– az 1GXL TWIN marógép súlya: 29200 kg
A COMAU 1GXL TWIN marógép forgóasztala
A forgóasztal, amelyre a szerszámasztal rögzítve van, a modul elején található; a TWIN konfigurációban két forgóasztal van, egy-egy modulhoz, amelyek egymás mellé vannak szerelve ugyanarra a tokra. Ennek forgása képezi a megmunkálóközpont B tengelyét. Az asztalt egy kefe nélküli motor hajtja egy csavar – fogaskerék kinematikus mozgatásán keresztül, és egy nagyméretű keresztirányú-hosszirányú csapágy tartja. A szögek leolvasását a forgóasztal belsejében elhelyezett forgókódoló végzi. A forgóasztal hidraulikus fékkel van felszerelve, amely egy kamrából áll, amely a hidraulikaolaj befogadása után nyomást gyakorol egy féktárcsára, amely a munkadarab tartólemezéhez csatlakozik. A forgóasztalra van szerelve a megmunkálószerkezet lemez, ahol egy 6 csatornás készülék található, amely egy DEUBLIN elosztóhoz csatlakozik, amely a megmunkálószerkezet működéséhez és a forgóasztal fékjének reteszeléséhez/oldásához szükséges energiatényezőket szolgáltatja.
Il centro di lavoro orizzontale COMAU 1GXL TWIN è stato prodotto dalla Comau S.p.A. nel 2003 in Italia. La macchina per la lavorazione della testata inferiore del cilindro è composta da due centri di lavoro disposti uno di fronte all’altro. Ognuno dei moduli della macchina ha una testa mobile per la fresatura, foratura e levigatura e una serie di impianti di alimentazione quali: impianto idraulico, impianto di lubrificazione TRABON, impianto di lubrificazione aria/olio, impianto pneumatico e impianto di raffreddamento. Il tutto è controllato da un controllo CNC SIEMENS Sinumerik 840D . Il portale della macchina permette il carico e lo scarico automatico del pezzo alla fresatrice. Nella parte anteriore di ogni modulo, c’è una tavola rotante dotata di un dispositivo per il bloccaggio del pezzo durante la lavorazione. La fresatrice è dotata di un magazzino utensili con una capacità di 23 utensili di 4 kg di peso, 270 mm di lunghezza e 170 mm di diametro. La macchina lavora su tre assi X/Y/Z con corse di 630 mm. Il mandrino della macchina ruota ad una velocità di 16000 rpm ed è dotato di un portautensili HSK 63. Il peso totale del centro di lavorazione COMAU 1GXL TWIN è di 29200 kg.
Caratteristiche tecniche del centro di lavorazione COMAU 1GXL TWIN
– Controllo CNC: SIEMENS Sinumerik 840D
– avanzamenti negli assi X/Y/Z: 630/630/630 mm
– avanzamento accelerato negli assi X/Y/Z: 10 m/sec2
– velocità di lavoro negli assi X/Y/Z: 1/1/0.67 m/s
– tempo di ciclo: 140.4 sec.
– produzione: 25.6 pezzi/ora
– velocità del mandrino: 16000 rpm
– portautensili: HSK 63
– capacità magazzino utensili: 23 utensili
– diametro massimo dell’utensile: 170 mm
– lunghezza massima dell’utensile: 270 mm
– peso massimo dell’utensile: 4 kg
– consumo massimo di corrente: 1370 A
– potenza massima installata: 720 kW
– alimentazione elettrica: 380 V +/- 10% 50 Hz
– potenza del sistema di raffreddamento dell’elettromandrino: 2800 W
– dimensioni (L x W x H): 6100 x 2480 x 2350 mm
– peso della fresatrice 1GXL TWIN : 29200 kg
Tavola rotante della fresatrice COMAU 1GXL TWIN
La tavola rotante su cui è fissata la tavola portautensili si trova nella parte anteriore del modulo; la configurazione TWIN ha due tavole rotanti, una per ogni modulo, montate una accanto all’altra sulla stessa cassa. La sua rotazione forma l’asse B del centro di lavorazione. La tavola è azionata da un motore Brushless attraverso il movimento cinematico di una vite – ruota dentata ed è tenuta da un cuscinetto trasversale-longitudinale di grandi dimensioni. La lettura dell’angolo è effettuata da un encoder rotativo, situato all’interno della tavola rotante. La tavola girevole è dotata di un freno idraulico costituito da una camera che, dopo aver ricevuto l’olio idraulico, esercita una pressione su un disco freno che è collegato alla piastra portapezzo. Sulla tavola rotante è montata la piastra della dima di lavorazione, dove si trova un dispositivo a 6 canali, collegato ad un collettore DEUBLIN che fornisce i fattori di energia necessari per il funzionamento della dima di lavorazione e per bloccare/sbloccare il freno della tavola rotante.
Centrum obróbcze poziome COMAU 1GXL TWIN wyprodukowano zostało przez firmę Comau S.p.A. w 2003 roku we Włoszech. Maszyna do obróbki dolnej głowicy cylindrów składa się z dwóch centrów obróbczych ułożonych na przeciw siebie. Każdy z modułów maszyny posiada ruchomą głowicę do frezowania, wiercenia otworów i wygładzania oraz szereg instalacji zasilających takich jak: instalacja hydrauliczna, instalacja smarująca TRABON, instalacja smarująca powietrzno-olejowa, instalacja pneumatyczna oraz chłodząca.
Całość sterowana jest za pomocą sterownika CNC SIEMENS Sinumerik 840D . Portal maszyny umożliwia automatyczny załadunek i rozładunek obrabianego detalu do frezarki. Z przodu każdego modułu zamontowany jest stół obrotowy, posiadający przyrząd do mocowania detali podczas obróbki. Frezarka wyposażona jest w magazyn narzędzi mieszczący 23 narzędzia o ciężarze 4 kg, długości 270 mm i średnicy 170 mm. Maszyna pracuje w trzech osiach X/Y/Z o posuwach wynoszących 630 mm. Wrzeciono maszyny obraca się z prędkością wynoszącą 16000 obr/min oraz wyposażone jest w uchwyt narzędziowy HSK 63. Waga całkowita centrum obróbczego COMAU 1GXL TWIN wynosi 29200 kg.
Specyfikacja techniczna centrum obróbczego COMAU 1GXL TWIN
– sterowanie CNC: SIEMENS Sinumerik 840D
– posuwy w osiach X/Y/Z: 630/630/630 mm
– posuwy przyśpieszone w osiach X/Y/Z: 10 m/sec2
– prędkość robocza osi X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– czas cyklu: 140,4 sek.
– produkcja: 25,6 szt/godz.
– prędkość obrotowa wrzeciona: 16000 rpm
– uchwyt narzędziowy: HSK 63
– pojemność magazynu narzędzi: 23 narzędzia
– maksymalna średnica narzędzi: 170 mm
– maksymalna długość narzędzi: 270 mm
– maksymalny ciężar narzędzi: 4 kg
– maksymalne zużycie prądu: 1370 A
– maksymalna moc zainstalowana: 720 kW
– zasilanie elektryczne: 380 V +/- 10% 50 Hz
– moc chłodząca instalacji chłodzącej elektrowrzeciona: 2800 W
– wymiary (dł. x szer. x wys.): 6100 x 2480 x 2350 mm
– ciężar frezarki 1GXL TWIN : 29200 kg
Stół obrotowy frezarki COMAU 1GXL TWIN
Stół obrotowy, na którym została umocowana płyta z przyrządem obróbczym znajduje się z przodu modułu; konfiguracja TWIN posiada dwa stoły obrotowe, jeden dla każdego modułu, zamontowane obok siebie na tej samej obudowie. Jego ruch obrotowy tworzy oś B centrum obróbczego. Stół napędzany jest silnikiem Brushless przez ruch kinematyczny śruby ślimakowej – koła zębatego i jest utrzymany na łożysku poprzeczno-wzdłużnym, o dużych wymiarach. Czytanie wartości kąta wykonuje enkoder obrotowy, umieszczony wewnątrz stołu obrotowego.
Stół centrum COMAU 1GXL TWIN posiada hamulec hydrauliczny, składający się z komory, która po otrzymaniu oleju hydraulicznego wytwarza ciśnienie na tarczę hamulcową, połączoną z płytą utrzymującą przyrząd obróbczy. Na stole obrotowym zamontowana jest płyta z przyrządem obróbczym, gdzie znajduje się urządzenie z 6 kanałami, połączone z kolektorem DEUBLIN, który dostarcza czynniki energetyczne, niezbędne do działania przyrządu obróbczego i służące do zablokowania/odblokowania hamulca stołu obrotowego.
Горизонтальный обрабатывающий центр COMAU 1GXL TWIN был изготовлен компанией Comau S.p.A. в 2003 году в Италии. Станок для обработки нижней головки блока цилиндров состоит из двух обрабатывающих центров, расположенных друг напротив друга. Каждый из модулей станка имеет подвижную головку для фрезерования, сверления и хонингования и ряд питающих установок, таких как: гидравлическая установка, установка смазки TRABON, установка воздушной/масляной смазки, пневматическая установка и установка охлаждения. Все это управляется системой ЧПУ SIEMENS Sinumerik 840D . Портал станка позволяет автоматически загружать и выгружать заготовки на фрезерный станок. В передней части каждого модуля находится поворотный стол, оснащенный устройством для зажима заготовки во время обработки. Фрезерный станок оснащен инструментальным магазином, рассчитанным на 23 инструмента весом 4 кг, длиной 270 мм и диаметром 170 мм. Станок работает по трем осям X/Y/Z с ходом 630 мм. Шпиндель станка вращается со скоростью 16000 об/мин и оснащен резцедержателем HSK 63. Общий вес обрабатывающего центра COMAU 1GXL TWIN составляет 29200 кг.
Технические характеристики обрабатывающего центра COMAU 1GXL TWIN
— Управление ЧПУ: SIEMENS Sinumerik 840D
— подачи по осям X/Y/Z: 630/630/630 мм
— ускоренная скорость подачи по оси X/Y/Z: 10 м/сек2
— рабочая скорость по оси X/Y/Z: 1/1/0,67 м/с
— время цикла: 140,4 сек.
— производительность: 25,6 шт/час
— скорость вращения шпинделя: 16000 об/мин
— держатель инструмента: HSK 63
— емкость инструментального магазина: 23 инструмента
— максимальный диаметр инструмента: 170 мм
— максимальная длина инструмента: 270 мм
— максимальный вес инструмента 4 кг
— максимальное потребление тока: 1370 A
— максимальная установленная мощность: 720 кВт
— электропитание: 380 В +/- 10% 50 Гц
— мощность системы охлаждения электрошпинделя: 2800 Вт
— размеры (Д х Ш х В): 6100 х 2480 х 2350 мм
— вес фрезерного станка 1GXL TWIN : 29200 кг
Поворотный стол фрезерного станка COMAU 1GXL TWIN
Поворотный стол, на котором закреплен инструментальный стол, расположен в передней части модуля; в конфигурации TWIN два поворотных стола, по одному на каждый модуль, установлены бок о бок на одном корпусе. Его вращение образует ось B обрабатывающего центра. Стол приводится в движение бесщеточным двигателем через кинематическое движение винт — зубчатое колесо и удерживается крупногабаритным поперечно-продольным подшипником. Считывание угла осуществляется с помощью поворотного энкодера, расположенного внутри поворотного стола. Поворотный стол оснащен гидравлическим тормозом, состоящим из камеры, которая после поступления гидравлического масла оказывает давление на тормозной диск, соединенный с упорной плитой заготовки. На поворотном столе установлена плита обрабатывающей оснастки, на которой находится устройство с 6 каналами, подключенное к коллектору DEUBLIN, которое подает энергетические факторы, необходимые для работы обрабатывающей оснастки и для блокировки/разблокировки тормоза поворотного стола.
Horizontálne obrábacie centrum COMAU 1GXL TWIN vyrobila spoločnosť Comau S.p.A. v roku 2003 v Taliansku. Stroj na obrábanie spodnej časti hlavy valcov pozostáva z dvoch obrábacích centier umiestnených oproti sebe. Každý z modulov stroja má pohyblivú hlavu na frézovanie, vŕtanie a honovanie a rad napájacích zariadení, ako sú: hydraulická inštalácia, mazacia inštalácia TRABON, vzduchová/olejová mazacia inštalácia, pneumatická inštalácia a chladiaca inštalácia. Celé je riadené CNC riadiacim systémom SIEMENS Sinumerik 840D . Portál stroja umožňuje automatické nakladanie a vykladanie obrobku do frézky. V prednej časti každého modulu sa nachádza otočný stôl vybavený zariadením na upínanie obrobku počas obrábania. Frézka je vybavená zásobníkom nástrojov s kapacitou pre 23 nástrojov s hmotnosťou 4 kg, dĺžkou 270 mm a priemerom 170 mm. Stroj pracuje v troch osiach X/Y/Z s dráhami 630 mm. Vreteno stroja sa otáča rýchlosťou 16 000 ot/min a je vybavené držiakom nástrojov HSK 63. Celková hmotnosť obrábacieho centra COMAU 1GXL TWIN je 29200 kg.
Technické špecifikácie obrábacieho centra COMAU 1GXL TWIN
– CNC riadenie: SIEMENS Sinumerik 840D
– posuvy v osiach X/Y/Z: 630/630/630 mm
– zrýchlený posuv v osiach X/Y/Z: 10 m/sec2
– pracovná rýchlosť v osi X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– čas cyklu: 140,4 sek.
– výroba: 25,6 ks/hod.
– otáčky vretena: 16000 ot/min.
– držiak nástroja: HSK 63
– kapacita zásobníka nástrojov: 23 nástrojov
– maximálny priemer nástroja: 170 mm
– maximálna dĺžka nástroja: 270 mm
– maximálna hmotnosť nástroja 4 kg
– maximálna spotreba prúdu: 1370 A
– maximálny inštalovaný výkon: 720 kW
– elektrické napájanie: 380 V +/- 10 % 50 Hz
– výkon chladiaceho systému elektrovretena: 2800 W
– rozmery (d x š x v): 6100 x 2480 x 2350 mm
– hmotnosť frézky 1GXL TWIN : 29200 kg
Otočný stôl frézky COMAU 1GXL TWIN
Otočný stôl, na ktorom je upevnený stôl s nástrojmi, sa nachádza v prednej časti modulu; konfigurácia TWIN má dva otočné stoly, jeden pre každý modul, namontované vedľa seba na tej istej skrini. Jeho otáčanie tvorí os B obrábacieho centra. Stôl je poháňaný bezkartáčovým motorom prostredníctvom kinematického pohybu skrutky – ozubeného kolesa a je držaný veľkorozmerným priečno-dĺžkovým ložiskom. Snímanie uhlov sa vykonáva pomocou rotačného snímača, ktorý je umiestnený vo vnútri otočného stola. Otočný stôl je vybavený hydraulickou brzdou pozostávajúcou z komory, ktorá po prijatí hydraulického oleja vyvíja tlak na brzdový kotúč, ktorý je spojený s upínacou doskou obrobku. Na otočnom stole je namontovaná doska obrábacieho prípravku, na ktorej sa nachádza zariadenie so 6 kanálmi pripojené k rozdeľovaču DEUBLIN, ktorý dodáva energetické faktory potrebné na prevádzku obrábacieho prípravku a na blokovanie/odblokovanie brzdy otočného stola.
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi