MARPOSS M110 strug za metal

PDF
MARPOSS M110 strug za metal
MARPOSS M110 strug za metal slika 2
MARPOSS M110 strug za metal slika 3
MARPOSS M110 strug za metal slika 4
MARPOSS M110 strug za metal slika 5
MARPOSS M110 strug za metal slika 6
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
1/6
PDF
14.710 €
68.620 PLN
≈ 1.726.000 RSD
Kontaktirajte prodavca
Tip strug za metal
Neto težina 3500 kg
Lokacija Poljska Jelenia Góra
Datum objavljivanja više od 1 meseca
Machineryline ID ZJ30432
Opis
Ukupne dimenzije 4.4 m × 3.85 m × 2.6 m
Kabina
Klima uređaj
Kontrola klime
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
MARPOSS M110 measuring machine for crankshafts was manufactured by Italian company MARPOSS S.p.A in 2001. The machine is used to measure SDI 4-cylinder engine shafts in order to eliminate defective details. The machine is equipped with a 10-piece capacity channel for reject parts, a shuttle conveyor taking the rejected parts from pallets and depositing them in the reject channel, and a SIEMENS S7-300 PLC controller.
List of operations performed on crankshafts by MARPOSS M110 measuring machine:

measurement of diameters in three sections of main journals
measuring in 1 cross-section of a flange
measuring the stem diameter in 3 sections
measuring the concentricity of the main journals
measuring the concentricity of the shank diameter 28
measuring the concentricity of the shank diameter 29
flange concentricity measurement
measuring the concentricity of major journals
measurement of cylindricity of main journals

Procedure of crankshaft measurement by MARPOSS machine
1. blocking of a pallet with a workpiece under the measuring station by prestop
2. lifting the engine crankshaft for measurement by a hoist
3. correction of the angular orientation by two guides acting on the first crankpin on the flywheel side
4. closing of the loose blade and the motorised blade
5. entry into the corresponding holes on the workpiece of the mandrels placed on the motorised blade in order to properly draw the workpiece during rotation
6. transfer the measuring cells to the workpiece via the geared motor
7. take measurements after half-rotation of the workpiece
8. return the workpiece after half-rotation with the same orientation as at the time of loading
9. lifting of the measuring cells
10. opening of the blades and counterblades
11. transfer of the workpiece back to the pallet
Parameters of the MARPOSS M110 measuring machine for crankshafts

PLC controller: SIEMENS S7-300
electronic measuring device: Marposs E9066
number of measuring bits: 44
total number of measurements: 38
workpiece cycle time: 22 seconds
cleaning and calibration cycle time: 42 seconds
time of unloading defective workpieces: 29 seconds
drive type: electromechanical and pneumatic
channel capacity for rejected workpieces: 10 pcs.
air conditioner: RITTAL SK3203-100
working pressure: 0.45 MPa
safety pressure: 0.40 MPa
supply voltage: 24 Vdc
average air consumption: 6 Nm3/h
supply voltage: 380Vac three-phase
frequency: 50 Hz
maximum power consumption: 5 KVA
nominal current: 7.5 A
MARPOSS M110 machine dimensions (L x W x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
machine weight: 3500 kg
Prikaži ceo komentar
Měřící stroj pro klikové hřídele MARPOSS M110 vyrobila italská společnost MARPOSS S.p.A v roce 2001. Stroj se používá k měření hřídelí čtyřválcových motorů SDI za účelem odstranění vadných detailů. Stroj je vybaven kanálem s kapacitou 10 kusů pro vyřazené díly, kyvadlovým dopravníkem odebírajícím vyřazené díly z palet a ukládajícím je do vyřazovacího kanálu a řídicím systémem PLC SIEMENS S7-300 .
Seznam operací prováděných na klikových hřídelích měřicím strojem MARPOSS M110 :

měření průměrů ve třech sekcích hlavních čepů
měření v 1 průřezu příruby
měření průměru dříku ve 3 řezech
měření soustřednosti hlavních čepů
měření soustřednosti průměru dříku 28
měření soustřednosti průměru dříku 29
Měření soustřednosti příruby
měření soustřednosti hlavních čepů
měření souměrnosti hlavních čepů

Postup měření klikového hřídele strojem MARPOSS
1. Zablokování palety s obrobkem pod měřicí stanici pomocí prestopu.
2. zvednutí klikového hřídele motoru k měření pomocí zvedáku
3. korekce úhlové orientace pomocí dvou vodítek působících na první klikový čep na straně setrvačníku
4. uzavření volné lopatky a motorové lopatky
5. zavedení trnů umístěných na motorizovaném noži do odpovídajících otvorů na obrobku, aby se obrobek během otáčení řádně přitáhl
6. přenesení měřicích buněk na obrobek prostřednictvím převodového motoru
7. provedení měření po poloviční rotaci obrobku
8. vrátit obrobek po polootáčení ve stejné orientaci jako v okamžiku nakládání.
9. zvednutí měřicích buněk
10. otevření lopatek a protikusů
11. přenesení obrobku zpět na paletu
Parametry měřicího stroje pro klikové hřídele MARPOSS M110

Řídicí jednotka PLC: SIEMENS S7-300
elektronické měřicí zařízení: Marposs E9066
počet měřicích bitů: 44
celkový počet měření: 38
doba cyklu obrobku: 22 sekund
doba čisticího a kalibračního cyklu: 22 min: 42 sekund
doba vykládání vadných obrobků: 29 sekund
typ pohonu: elektromechanický a pneumatický
kapacita kanálu pro vyřazené obrobky: 10 ks: kapacita pro obrobky: 10 ks
klimatizační jednotka: RITTAL SK3203-100
pracovní tlak: 0,45 MPa
bezpečnostní tlak: 0,40 MPa
napájecí napětí: 24 Vdc
průměrná spotřeba vzduchu: 6 Nm3/h
napájecí napětí: 380 Vac třífázové
frekvence: 50 Hz
maximální spotřeba energie: 5 KVA
jmenovitý proud: 7,5 A
Rozměry stroje MARPOSS M110 (d x š x v): 4400 x 3850 x 2600 mm.
hmotnost stroje: 3500 kg
Die MARPOSS M110 Messmaschine für Kurbelwellen wurde von der italienischen Firma MARPOSS S.p.A. im Jahr 2001 hergestellt. Die Maschine wird zur Messung von SDI 4-Zylinder-Motorwellen verwendet, um fehlerhafte Details zu eliminieren. Die Maschine ist mit einem Kanal mit 10 Stück Kapazität für Ausschussteile, einem Pendelförderer, der die ausgeschiedenen Teile von den Paletten nimmt und sie im Ausschusskanal ablegt, und einer SIEMENS S7-300 PLC-Steuerung ausgestattet.
Liste der Arbeitsgänge an Kurbelwellen mit der MARPOSS M110 Messmaschine:

Messung von Durchmessern in drei Abschnitten der Hauptzapfen
Messung in 1 Querschnitt eines Flansches
Messung des Schaftdurchmessers in 3 Abschnitten
Messung der Konzentrizität der Hauptlagerzapfen
Messung des Rundlaufs des Schaftdurchmessers 28
Messung der Rundlaufgenauigkeit des Schaftdurchmessers 29
Messung der Konzentrizität des Flansches
Messung des Rundlaufs der Hauptlagerzapfen
Messung der Zylindrizität der Hauptlagerzapfen

Verfahren zur Messung der Kurbelwelle mit der MARPOSS Maschine
1. Blockierung einer Palette mit einem Werkstück unter der Messstation durch prestop
2. Anheben der Motorkurbelwelle zur Messung mit einem Hebezeug
3. Korrektur der Winkellage durch zwei Führungen, die auf den ersten Kurbelzapfen auf der Schwungradseite wirken
4. Schließen des losen Flügels und des motorisierten Flügels
5. Einführen der auf dem motorisierten Messer angebrachten Dorne in die entsprechenden Löcher des Werkstücks, um das Werkstück während der Drehung richtig zu ziehen
6. Übertragung der Messzellen auf das Werkstück über den Getriebemotor
7. die Messungen nach der halben Umdrehung des Werkstücks durchführen
8. Rückführung des Werkstücks nach der halben Umdrehung mit der gleichen Ausrichtung wie zum Zeitpunkt der Beladung
9. Anheben der Messzellen
10. Öffnen der Klingen und Gegenklingen
11. Rücktransport des Werkstücks auf die Palette
Parameter der MARPOSS M110 Messmaschine für Kurbelwellen

PLC-Steuerung: SIEMENS S7-300
Elektronisches Messgerät: Marposs E9066
Anzahl der Messbits: 44
Gesamtzahl der Messungen: 38
Zykluszeit für das Werkstück: 22 Sekunden
Zykluszeit für Reinigung und Kalibrierung: 42 Sekunden
Zeit für das Entladen defekter Werkstücke: 29 Sekunden
Antriebsart: elektromechanisch und pneumatisch
Kanalkapazität für ausgeschiedene Werkstücke: 10 Stk.
Klimagerät: RITTAL SK3203-100
Arbeitsdruck: 0,45 MPa
Sicherheitsdruck: 0,40 MPa
Versorgungsspannung: 24 Vdc
durchschnittlicher Luftverbrauch: 6 Nm3/h
Versorgungsspannung: 380Vac dreiphasig
Frequenz: 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme: 5 KVA
Nennstrom: 7,5 A
MARPOSS M110 Maschinenabmessungen (L x B x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
Gewicht der Maschine: 3500 kg
La máquina de medida para cigüeñales MARPOSS M110 fue fabricada por la empresa italiana MARPOSS S.p.A en 2001. La máquina se utiliza para medir ejes de motores de 4 cilindros SDI con el fin de eliminar los detalles defectuosos. La máquina está equipada con un canal con capacidad para 10 piezas rechazadas, un transportador de lanzadera que toma las piezas rechazadas de los palets y las deposita en el canal de rechazos, y un controlador PLC SIEMENS S7-300 .
Lista de operaciones realizadas en los cigüeñales por la máquina de medida MARPOSS M110 :

medición de los diámetros en tres secciones de los muñones principales
medición en 1 sección de una brida
medición del diámetro del vástago en 3 secciones
medición de la concentricidad de los muñones principales
medición de la concentricidad del diámetro del vástago 28
medición de la concentricidad del diámetro del vástago 29
medición de la concentricidad de la brida
medición de la concentricidad de los muñones principales
medición de la cilindricidad de los muñones principales

Procedimiento de medida del cigüeñal con la máquina MARPOSS
1. bloqueo de una paleta con una pieza de trabajo bajo la estación de medición por prestop
2. elevación del cigüeñal del motor para su medición mediante un polipasto
3. corrección de la orientación angular mediante dos guías que actúan sobre la primera muñequilla del lado del volante
4. cierre de la hoja suelta y de la hoja motorizada
5. introducción en los orificios correspondientes de la pieza de los mandriles colocados en la cuchilla motorizada para arrastrar correctamente la pieza durante la rotación
6. transferir las células de medición a la pieza a través del motorreductor
7. realizar las mediciones después de la media rotación de la pieza
8. devolver la pieza después de la media rotación con la misma orientación que en el momento de la carga
9. elevación de las células de medición
10. apertura de las cuchillas y contracuchillas
11. transferencia de la pieza a la paleta
Parámetros de la máquina de medida para cigüeñales MARPOSS M110

Controlador PLC: SIEMENS S7-300
dispositivo electrónico de medición: Marposs E9066
número de bits de medición: 44
número total de mediciones: 38
tiempo de ciclo de la pieza de trabajo: 22 segundos
tiempo de ciclo de limpieza y calibración 42 segundos
tiempo de descarga de piezas defectuosas: 29 segundos
tipo de accionamiento: electromecánico y neumático
capacidad del canal para piezas rechazadas 10 uds.
acondicionador de aire: RITTAL SK3203-100
presión de trabajo: 0,45 MPa
presión de seguridad: 0,40 MPa
tensión de alimentación: 24 Vdc
consumo medio de aire: 6 Nm3/h
tensión de alimentación: 380Vac trifásico
frecuencia: 50 Hz
consumo máximo de energía: 5 KVA
corriente nominal: 7,5 A
dimensiones de la máquina MARPOSS M110 (largo x ancho x alto): 4400 x 3850 x 2600 mm
peso de la máquina: 3500 kg
La machine de mesure de vilebrequins MARPOSS M110 a été fabriquée par la société italienne MARPOSS S.p.A. en 2001. La machine est utilisée pour mesurer les arbres de moteurs SDI 4 cylindres afin d’éliminer les détails défectueux. La machine est équipée d’un canal d’une capacité de 10 pièces pour les pièces rejetées, d’un convoyeur navette prenant les pièces rejetées des palettes et les déposant dans le canal de rejet, et d’un contrôleur PLC SIEMENS S7-300 .
Liste des opérations effectuées sur les vilebrequins par la machine de mesure MARPOSS M110 :

mesure des diamètres dans 3 sections de tourillons principaux
mesure dans 1 section d’un flasque
mesure du diamètre de la tige en 3 sections
mesure de la concentricité des tourillons principaux
mesure de la concentricité du diamètre de la tige 28
mesure de la concentricité du diamètre de la tige 29
Mesure de la concentricité d’une bride
mesure de la concentricité des tourillons principaux
mesure de la cylindricité des tourillons principaux

Procédure de mesure du vilebrequin par la machine MARPOSS
1. blocage d’une palette avec une pièce sous la station de mesure par prestop
2. soulèvement du vilebrequin du moteur pour la mesure par un palan
3. correction de l’orientation angulaire par deux guides agissant sur le premier maneton du côté du volant moteur
4. fermeture de la lame libre et de la lame motorisée
5. introduction dans les trous correspondants de la pièce des mandrins placés sur la lame motorisée afin de tirer correctement la pièce pendant la rotation
6. transfert des cellules de mesure sur la pièce par l’intermédiaire du motoréducteur
7. prendre les mesures après la demi-rotation de la pièce
8. retour de la pièce après la demi-rotation avec la même orientation qu’au moment du chargement
9. soulèvement des cellules de mesure
10. ouverture des lames et contre-lames
11. transfert de la pièce sur la palette.
Paramètres de la machine de mesure de vilebrequins MARPOSS M110

Contrôleur PLC : SIEMENS S7-300
dispositif de mesure électronique : Marposs E9066
nombre de bits de mesure : 44
nombre total de mesures : 38
temps de cycle de la pièce à usiner : 22 secondes
durée du cycle de nettoyage et d’étalonnage : 42 secondes
temps de déchargement des pièces défectueuses : 29 secondes
type d’entraînement : électromécanique et pneumatique
capacité du canal pour les pièces défectueuses : 10 pièces.
climatiseur : RITTAL SK3203-100
pression de travail : 0,45 MPa
pression de sécurité : 0.40 MPa
tension d’alimentation : 24 Vdc
consommation moyenne d’air : 6 Nm3/h
tension d’alimentation : 380Vac triphasé
fréquence : 50 Hz
consommation maximale d’énergie : 5 KVA
courant nominal : 7,5 A
Dimensions de la machine MARPOSS M110 (L x l x H) : 4400 x 3850 x 2600 mm
poids de la machine : 3500 kg
A MARPOSS M110 forgattyús tengelyek mérőgépét az olasz MARPOSS S.p.A. cég gyártotta 2001-ben. A gépet az SDI 4 hengeres motorok tengelyeinek mérésére használják a hibás részletek kiküszöbölése érdekében. A gép egy 10 darabos kapacitású csatornával van felszerelve a selejt alkatrészek számára, egy ingafutárral, amely a selejt alkatrészeket a raklapokról veszi le és helyezi el a selejt csatornába, valamint egy SIEMENS S7-300 PLC vezérlővel.
A MARPOSS M110 mérőgép által a forgattyús tengelyeken végzett műveletek listája:

a főtengelyek három szakaszának átmérőjének mérése
mérés a karima 1 keresztmetszetében
a szár átmérőjének mérése 3 szelvényben
a főtengelycsapok koncentricitásának mérése
a szár átmérőjének koncentrikus mérése 28
a szár átmérőjének koncentrikus mérése 29
Karima koncentricitásának mérése
a főcsapágyak koncentricitásának mérése
a főcsapágyak hengercentrikusságának mérése

A forgattyústengely mérési eljárása MARPOSS gépet
1. A mérőállomás alá egy raklap blokkolása a munkadarabbal prestop segítségével.
2. a motor forgattyútengelyének emelése a méréshez egy emelővel
3. a szögelrendezés korrekciója a lendkerék felőli első forgattyúcsapra ható két vezető segítségével
4. a laza lapát és a motoros lapát bezárása
5. a motoros lapáton elhelyezett tüskék behelyezése a munkadarab megfelelő furataiba, hogy a forgatás során a munkadarabot megfelelően meg lehessen húzni.
6. a mérőcellák átvitele a munkadarabra a hajtóműves motoron keresztül
7. mérések elvégzése a munkadarab félig elforgatása után
8. a munkadarabot a félfordulat után ugyanolyan tájolással juttassa vissza, mint a betöltéskor volt
9. a mérőcellák kiemelése
10. a pengék és ellenpengék kinyitása
11. a munkadarab visszahelyezése a raklapra
A MARPOSS M110 forgattyús tengelyek mérőgépét paraméterei

PLC vezérlő: SIEMENS S7-300
elektronikus mérőberendezés: Marposs E9066
mérőbitek száma: 44
a mérések teljes száma: 38
munkadarab-ciklusidő: 22 másodperc
tisztítási és kalibrálási ciklusidő: 42 másodperc
a hibás munkadarabok kirakodásának ideje: 29 másodperc
meghajtás típusa: elektromechanikus és pneumatikus
csatornakapacitás a selejtes munkadarabok számára: 10 db.
légkondicionáló berendezés: RITTAL SK3203-100
üzemi nyomás: 0,45 MPa
biztonsági nyomás: 0,40 MPa
tápfeszültség: 24 Vdc
átlagos levegőfogyasztás: 6 Nm3/h
tápfeszültség: 380Vac háromfázisú
frekvencia: 50 Hz
maximális energiafogyasztás: 5 KVA
névleges áram: 7,5 A
MARPOSS M110 gép méretei (H x B x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
a gép súlya: 3500 kg
La macchina di misura per alberi motore MARPOSS M110 è stata prodotta dalla società italiana MARPOSS S.p.A nel 2001. La macchina viene utilizzata per misurare gli alberi motore a 4 cilindri SDI al fine di eliminare i dettagli difettosi. La macchina è dotata di un canale di capacità di 10 pezzi per i pezzi di scarto, un trasportatore a navetta che prende i pezzi scartati dai pallet e li deposita nel canale di scarto, e un controllore PLC SIEMENS S7-300 .
Elenco delle operazioni eseguite sugli alberi a gomito dalla macchina di misura MARPOSS M110 :

misurazione dei diametri in tre sezioni dei perni principali
misurazione in 1 sezione di una flangia
misurazione del diametro dello stelo in 3 sezioni
misurazione della concentricità dei perni principali
misurare la concentricità del diametro dello stelo 28
misurazione della concentricità del diametro dello stelo 29
misura della concentricità della flangia
misura della concentricità dei perni principali
misura della cilindricità dei perni principali

Procedura di misurazione dell’albero a gomito con la macchina MARPOSS
1. bloccaggio di un pallet con un pezzo sotto la stazione di misura tramite prestop
2. sollevamento dell’albero motore per la misura con un paranco
3. correzione dell’orientamento angolare mediante due guide che agiscono sul primo perno motore dal lato del volano
4. chiusura della lama sciolta e della lama motorizzata
5. inserimento nei fori corrispondenti sul pezzo dei mandrini posti sulla lama motorizzata per disegnare correttamente il pezzo durante la rotazione
6. trasferire le celle di misura sul pezzo tramite il motoriduttore
7. prendere le misure dopo la mezza rotazione del pezzo
8. restituire il pezzo dopo la mezza rotazione con lo stesso orientamento del momento del caricamento
9. sollevamento delle celle di misura
10. apertura delle lame e delle controlame
11. trasferimento del pezzo sul pallet
Parametri della macchina di misura per alberi motore MARPOSS M110

Controllore PLC: SIEMENS S7-300
dispositivo di misura elettronico: Marposs E9066
numero di bit di misura: 44
numero totale di misure: 38
tempo di ciclo del pezzo: 22 secondi
tempo del ciclo di pulizia e calibrazione: 42 secondi
tempo di scarico dei pezzi difettosi: 29 secondi
tipo di azionamento: elettromeccanico e pneumatico
capacità del canale per i pezzi rifiutati: 10 pezzi
condizionatore d’aria: RITTAL SK3203-100
pressione di lavoro: 0.45 MPa
pressione di sicurezza: 0,40 MPa
tensione di alimentazione: 24 Vdc
consumo medio di aria: 6 Nm3/h
tensione di alimentazione: 380Vac trifase
frequenza: 50 Hz
consumo massimo di potenza: 5 KVA
corrente nominale: 7,5 A
dimensioni macchina MARPOSS M110 (L x P x H): 4400 x 3850 x 2600 mm
peso della macchina: 3500 kg
Maszyna pomiarowa do wałów korbowych MARPOSS M110 została wyprodukowana przez włoską firmę MARPOSS S.p.A w 2001 roku. Maszynę wykorzystuje się do pomiaru wałów silnika typu SDI 4-cylindrowego w celu wyeliminowania wybrakowanych detali. Na wyposażeniu maszyny znajduje się m.in.: pojemny na 10 sztuk kanał dla wybrakowanych detali, transporter czółenkowy pobierający wybrakowane detale z palet składając je w kanale odrzutów oraz sterownik PLC SIEMENS S7-300 .
Lista operacji przeprowadzonych na wałach korbowych silnika przez maszynę pomiarową MARPOSS M110 :

pomiar średnic w trzech przekrojach czopów głównych
pomiar w 1 przekroju kołnierza
pomiar w 3 przekrojach średnicy trzpienia
pomiar współśrodkowości czopów głównych
pomiar współśrodkowości trzpienia średnicy 28
pomiar współśrodkowości trzpienia średnicy 29
pomiar współśrodkowości kołnierza
pomiar kulistości czopów głównych
pomiar cylindryczności czopów głównych

Przebieg pomiaru wału korbowego przez maszynę MARPOSS
1. Blokowanie palety z detalem pod stacją pomiarową przez prestop
2. Podniesienie wału korbowego silnika na pomiar przez podnośnik
3. Korygowanie ukierunkowania kątowego przez dwie prowadnice działające na pierwszy czop korbowy od strony koła zamachowego
4. Zamknięcie się ostrza luźnego i ostrza zmotoryzowanego
5. Wejście do odpowiednich otworów na detalu trzpieni umieszczonych na ostrzu zmotoryzowanym w celu właściwego przeciągnięcia detalu w czasie rotacji
6. Przeniesienie komórek pomiarowych na detal przez motoreduktor
7. Pobranie pomiarów po półobrocie detalu
8. Zwrot detalu po półobrocie z takim samym ukierunkowaniem, jak w momencie załadunku
9. Podniesienie się komórek pomiarowych
10. Otwarcie się ostrzy i przeciwostrzy
11. Przeniesienie detalu z powrotem na paletę
Parametry maszyny pomiarowej do wałów korbowych MARPOSS M110

sterownik PLC: SIEMENS S7-300
elektroniczny przyrząd pomiarowy: Marposs E9066
ilość końcówek pomiarowych: 44
ilość pomiarów ogółem: 38
czas cyklu detalu: 22 sekundy
czas cyklu czyszczenia i kalibracji: 42 sekundy
czas wyładunku wybrakowanych detali: 29 sekund
typ napędu: elektromechaniczny i pneumatyczny
pojemność kanału dla wybrakowanych detali: 10 szt.
klimatyzator: RITTAL SK3203-100
ciśnienie robocze: 0.45 MPa
ciśnienie bezpieczeństwa: 0.40 MPa
napięcie zasilania: 24 Vdc
średnie zużycie powietrza: 6 Nm3/h
napięcie zasilania: 380Vac trzyfazowe
częstotliwość: 50 Hz
maksymalna pobierana moc: 5 KVA
prąd nominalny: 7,5 A
wymiary maszyny MARPOSS M110 (dł. x szer. x wys.): 4400 x 3850 x 2600 mm
waga maszyny: 3500 kg
Измерительная машина для коленчатых валов MARPOSS M110 была произведена итальянской компанией MARPOSS S.p.A в 2001 году. Машина используется для измерения валов 4-цилиндровых двигателей SDI с целью устранения бракованных деталей. Станок оснащен каналом для бракованных деталей емкостью 10 штук, челночным конвейером, снимающим бракованные детали с поддонов и укладывающим их в канал для брака, и контроллером PLC SIEMENS S7-300 .
Перечень операций, выполняемых на коленчатых валах измерительной машиной MARPOSS M110 :

измерение диаметров в трех сечениях коренных шеек
измерение в 1 сечении фланца
измерение диаметра штока в 3 сечениях
измерение концентричности коренных шеек
измерение концентричности диаметра хвостовика 28
измерение концентричности диаметра хвостовика 29
измерение концентричности фланца
измерение концентричности основных шеек
измерение цилиндричности коренных шеек

Процедура измерения коленчатого вала на машине MARPOSS
1. блокировка поддона с деталью под измерительной станцией с помощью престопа
2. подъем коленчатого вала двигателя для измерения с помощью лебедки
3. коррекция угловой ориентации двумя направляющими, воздействующими на первый шатун со стороны маховика
4. закрытие свободной лопатки и лопатки с электродвигателем
5. ввод в соответствующие отверстия на заготовке оправок, установленных на моторизованном ноже, для правильной вытяжки заготовки во время вращения
6. передача измерительных элементов на заготовку через мотор-редуктор
7. провести измерения после полуоборота заготовки
8. возврат заготовки после полуоборота с той же ориентацией, что и во время загрузки
9. подъем измерительных ячеек
10. открытие ножей и контрножей
11. перенос заготовки обратно на поддон
Параметры измерительной машины для коленчатых валов MARPOSS M110

Контроллер PLC: SIEMENS S7-300
электронное измерительное устройство: Marposs E9066
количество измерительных битов: 44
общее количество измерений: 38
время цикла обработки заготовки: 22 секунды
время цикла очистки и калибровки: 42 секунды
время выгрузки дефектных заготовок: 29 секунд
тип привода: электромеханический и пневматический
емкость канала для бракованных заготовок: 10 шт.
кондиционер: RITTAL SK3203-100
рабочее давление: 0,45 МПа
безопасное давление: 0,40 МПа
напряжение питания: 24 В пост. тока
средний расход воздуха: 6 Нм3/ч
напряжение питания: 380 В переменного тока трехфазное
частота: 50 Гц
максимальная потребляемая мощность: 5 КВА
номинальный ток: 7,5 А
размеры машины MARPOSS M110 (Д х Ш х В): 4400 х 3850 х 2600 мм
вес машины: 3500 кг
Merací stroj pre kľukové hriadele MARPOSS M110 vyrobila talianska spoločnosť MARPOSS S.p.A v roku 2001. Stroj sa používa na meranie hriadeľov 4-valcových motorov SDI s cieľom odstrániť chybné detaily. Stroj je vybavený kanálom s kapacitou 10 kusov na vyradené diely, kyvadlovým dopravníkom, ktorý odoberá vyradené diely z paliet a ukladá ich do kanála na vyradené diely, a riadiacou jednotkou PLC SIEMENS S7-300 .
Zoznam operácií vykonávaných na kľukových hriadeľoch meracím strojom MARPOSS M110 :

meranie priemerov v troch častiach hlavných čapov
meranie v 1 priereze príruby
meranie priemeru drieku v 3 rezoch
meranie sústrednosti hlavných čapov
meranie sústrednosti priemeru drieku 28
meranie sústrednosti priemeru drieku 29
meranie sústrednosti príruby
meranie sústrednosti hlavných čapov
meranie valcovitosti hlavných čapov

Postup merania kľukového hriadeľa strojom MARPOSS
1. Zablokovanie palety s obrobkom pod meracou stanicou pomocou prestopu
2. zdvihnutie kľukového hriadeľa motora na meranie pomocou kladkostroja
3. korekcia uhlovej orientácie pomocou dvoch vodidiel pôsobiacich na prvý kľukový čap na strane zotrvačníka
4. zatváranie voľnej lopatky a motorizovanej lopatky
5. vstup do príslušných otvorov na obrobku tŕňov umiestnených na motorizovanom lopatkovom hriadeli, aby sa obrobok počas otáčania správne vytiahol
6. prenos meracích článkov na obrobok prostredníctvom prevodového motora
7. vykonanie meraní po polovičnej rotácii obrobku
8. vrátiť obrobok po polovičnej rotácii s rovnakou orientáciou ako v čase nakladania
9. zdvíhanie meracích buniek
10. otváranie lopatiek a protikusov
11. presun obrobku späť na paletu
Parametre meracieho stroja pre kľukové hriadele MARPOSS M110

Riadiaca jednotka PLC: SIEMENS S7-300
elektronické meracie zariadenie: Marposs E9066
počet meracích bitov: 44
celkový počet meraní: 38
čas cyklu obrobku: 22 sekúnd
čas čistiaceho a kalibračného cyklu: 42 sekúnd
čas vykladania chybných obrobkov: 29 sekúnd
typ pohonu: elektromechanický a pneumatický
kapacita kanála pre vyradené obrobky: 10 ks: kapacita pre obrobky: 10 ks
klimatizácia: RITTAL SK3203-100
pracovný tlak: 0,45 MPa
bezpečnostný tlak: 0,40 MPa
napájacie napätie: 24 Vdc
priemerná spotreba vzduchu: 6 Nm3/h
napájacie napätie: 380 Vac trojfázové
frekvencia: 50 Hz
maximálna spotreba energie: 5 KVA
menovitý prúd: 7,5 A
Rozmery stroja MARPOSS M110 (d x š x v): 4400 x 3850 x 2600 mm
hmotnosť stroja: 3500 kg
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi